Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne

Do 30 czerwca 2013 r. mogą Państwo za pośrednictwem Ambasady Niemiec ubiegać się o stypendium Niemieckiego Bundestagu na rok 2014.

Stypendium trwa od 1 marca do 31 lipca 2014 r. (5 miesięcy)

Program: Na początku programu stypendyści otrzymują informację o życiu akademickim w Niemczech oraz zostają zapoznani z pracami parlamentu przez administrację Bundestagu. Główną część stypendium stanowi 15-tygodniowy staż w biurze jednego z deputowanych do Bundestagu, podczas którego stypendyści aktywnie włączeni są w pracę parlamentarną (uczestniczą w posiedzeniach komisji, frakcji i innych gremiów). Na drugą cześć stypendium składają się różne programy informacyjne, seminaria Bundestagu oraz fundacji politycznych. Stypendyści są w trakcie programu imatrykulowani na Uniwersytecie Humboldta (semestr letni), mogą również brać udział w seminariach, wykładach na Wolnym Uniwersytecie oraz na Technicznym Uniwersytecie w Berlinie.

Warunki uczestnictwa:

  • obywatelstwo polskie
  • ukończone studia wyższe (licencjat, magister, doktor)
  • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
  • wiedza z zakresu niemieckiej polityki, społeczeństwa, historii
  • plany zawodowe związane z pracą w administracji państwowej lub inna działalność w życiu publicznym w Polsce (np. media, partie, organizacje, związki, szkoły wyższe i in.)
  • wiek: o stypendium mogą się ubiegać kandydaci, którzy nie przekroczyli wieku 30 lat w chwili rozpoczęcia stypendium , tj. urodzone po 1.3.1984 r.

Dokumenty aplikacyjne (w języku niemieckim):

  • Bewerbungsbogen
  • list motywacyjny w języku niemieckim (maksymalnie 2 strony)
  • scan oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych lub scan potwierdzonej urzędowo kopii dyplomu w języku niemieckim lub angielskim. W uzasadnionych przypadkach można przesłać scan dyplomu do 31. grudnia 2013 r.Potwierdzoną urzędowo kopię dyplomu w języku niemieckim lub angielskim trzeba przedłożyć najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej
  • potwierdzenie bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego np. certyfikaty lub na podstawie dokumentu "IPS-Nachweis" (dostępny na stronie Bundestagu) wystawionego i podpisanego przez lektora/ lektorkę niemieckiego lub docenta/ docent Instytutu Germanistyki
  • dwa pisma polecające nie starsze niż dwa lata (na oficjalnym papierze firmowyminstytucji wystawiającej pismo polecające), w języku niemieckim lub angielskim, w tym przynajmniej jednego nauczyciela akademickiego lub pracodawcy, potwierdzający fachowe kwalifikacje kandytata starającego się o stypendium Bundestagu
  • 1 zdjęcie w formie elektronicznej
Więcej informacji na stronie: http://www.warschau.diplo.de/