Procedura zaliczania praktyk studenckich

Procedura zaliczania praktyk studenckich
 
 

PRZED ODBYCIEM PRAKTYKI

1 krok…

Wybierz miejsce praktyki korzystając z ofert praktyk opublikowanych w zakładkach:

2 krok…

WAŻNA INFORMACJA: wszystkie formalności związane z zaliczaniem praktyk prowadzi Dział  Organizacji Dydaktyki.

Pobierz potrzebne dokumenty ze strony internetowej Działu Organizacji Dydaktyki:

 1. umowę o praktykę (3 egzemplarze),
 2. wniosek o zaliczenie praktyki (załącznik nr 2)
 3. sprawozdanie z realizacji praktyki (załącznik nr 4)

3 krok…

Zapoznaj się z Regulaminem studenckich praktyk zawodowych, w którym zawarte są szczegółowe zasady zaliczania praktyk zawodowych w SGH.

4 krok…

Złóż w Dziale Organizacji Dydaktyki wypełnione i podpisane 3 egzemplarze umowy o praktykę.

PO ODBYCIU PRAKTYKI

5 krok…

W celu zaliczenia praktyki i uzyskania punktów ECTS, złóż w Dziale Organizacji Dydaktyki sprawozdanie z realizacji praktyki (załącznik nr 4), podpisany przez Organizatora praktyki.

W celu zaliczenia pracy zawodowej/wolontariatu i uzyskania punktów ECTS, złóż wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie pracy zawodowej (załącznik nr 2), podpisany przez Organizatora praktyki oraz kserokopię umowy zawartej z pracodawcą.

DODATKOWE UWAGI

 1. Praktyki mogą być podejmowane przez studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz studentów, którzy ukończyli pierwszy semestr studiów drugiego stopnia.
 2. Praktyki mogą być obligatoryjne lub fakultatywne.
 3. Studenta studiów licencjackich obowiązuje praktyka zawodowa, za którą uzyskuje 3 punkty ECTS. Praktyka powinna trwać nie krócej niż 3 tygodnie, za wyjątkiem kierunku finanse i rachunkowość oraz gospodarka przestrzenna, na których praktyka powinna trwać nie krócej niż 4 tygodnie.
 4. W ramach puli punktów za przedmioty do wyboru student studiów magisterskich może zrealizować praktykę i uzyskać za nią 3 punkty ECTS. Na makrokierunku International Business praktyka jest obowiązkowa.
 5. Praktyka może odbywać się na terenie kraju lub zagranicą.
 6. Przebieg praktyki powinien odpowiadać profilowi kształcenia w SGH.
 7. Praktyka realizowana jest na podstawie trójstronnej umowy zawieranej między SGH, studentem oraz przedsiębiorstwem lub instytucją przyjmującą studenta.
 8. Na równi z odbyciem praktyki mogą być potraktowane, zgodne z profilem kształcenia, praca zawodowa, staż, wolontariat lub praktyka realizowana na podstawie dwustronnej umowy pomiędzy studentem a Organizatorem.
 9. Każdy student odbywający praktykę poza granicami kraju rejestruje wyjazd w Centrum Programów Międzynarodowych na podstawie wniosku-skierowania na wyjazd za granicę oraz podpisuje umowę o praktykę.
 10. Student na okres odbywania praktyki jest ubezpieczony i otrzymuje certyfikat NW.
 11. Praktykę zalicza dziekan właściwego studium przyznając liczbę punktów ECTS określoną w obowiązującym studenta programie nauczania i planie studiów, dostępnym na stronie Wirtualnego Dziekanatu.
 12. Informacji nt. procedury odbywania i zaliczania praktyk udziela p. Magdalena Sochocka, email: Magdalena.SOCHOCKA@sgh.waw.plDział Organizacji Dydaktyki (pok. 37).