Procedura zaliczania praktyk studenckich

Procedura zaliczania praktyk studenckich
 
PRZED ODBYCIEM PRAKTYKI

 

WAŻNA INFORMACJA: wszystkie formalności związane z zaliczaniem praktyk prowadzi Dział  Organizacji Dydaktyki.​​​​​​ (pok. 37, budynek G).

Szczegółowych informacji nt. procedury odbywania i zaliczania praktyk udzielają p.p. Magdalena Sochocka, e-mail: Magdalena.SOCHOCKA@sgh.waw.pl oraz Marta Łukowska, e-mail: mlukow@sgh.waw.pl, tel.: 22 564 92 11, 22 564 94 55.

1. krok

Zapoznaj się z Regulaminem studenckich praktyk zawodowych, w którym zawarte są szczegółowe zasady zaliczania praktyk zawodowych w SGH.

2. krok

Wybierz miejsce praktyki korzystając z ofert praktyk opublikowanych w zakładkach na tej stronie:

lub z innych źródeł ofert.

3. krok

Pobierz potrzebne dokumenty ze strony internetowej Studenckie praktyki zawodowe:

 1. umowę o praktykę (pomiędzy Organizatorem praktyk, studentem/praktykantem a Uczelnią) wraz załącznikami
 2. Sprawozdanie z realizacji studenckiej praktyki zawodowej (dziennik praktyk)

4. krok

Złóż w Dziale Organizacji Dydaktyki wypełnione i podpisane 3 egzemplarze umowy o praktykę. Preferujemy elektroniczną postać dokumentów. Prosimy o wysyłanie dokumentów na nowy adres mailowy: praktyki.dod@sgh.waw.pl

5. krok (po odbyciu praktyki)

Złóż w Dziale Organizacji Dydaktyki sprawozdanie z realizacji praktyki, podpisane przez Organizatora praktyki. Preferujemy elektroniczną postać dokumentów.  Prosimy o wysyłanie dokumentów na nowy adres mailowy: praktyki.dod@sgh.waw.pl

-----

DODATKOWE UWAGI

 1. Praktyki mogą być podejmowane przez studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz studentów, którzy ukończyli pierwszy semestr studiów drugiego stopnia.
 2. Praktyki mogą być obligatoryjne lub fakultatywne. Obligatoryjny lub fakultatywny charakter praktyk, czas ich trwania, wymiar 
  godzinowy oraz liczbę uzyskiwanych punktów ECTS określa plan i program 
  studiów.
 3. Studenta studiów licencjackich obowiązuje praktyka zawodowa, za którą uzyskuje 3 punkty ECTS. Praktyka powinna trwać nie krócej niż 3 tygodnie.
 4. W ramach puli punktów za przedmioty do wyboru student studiów magisterskich może zrealizować praktykę i uzyskać za nią 3 punkty ECTS. Na makrokierunku International Business praktyka jest obowiązkowa.
 5. Praktyka może odbywać się na terenie kraju lub zagranicą.
 6. Przebieg praktyki powinien odpowiadać profilowi kształcenia w SGH.
 7. Praktyka realizowana jest na podstawie trójstronnej umowy zawieranej między SGH, studentem oraz przedsiębiorstwem lub instytucją przyjmującą studenta.
 8. Każdy student odbywający praktykę poza granicami kraju rejestruje wyjazd w Centrum Programów Międzynarodowych na podstawie wniosku-skierowania na wyjazd za granicę oraz podpisuje umowę o praktykę.
 9. Student na okres odbywania praktyki jest objęty ubezpieczeniem NNW.  Okres ubezpieczenia obejmuje 21 dni kalendarzowych.
 10. Praktykę zalicza dziekan właściwego studium przyznając liczbę punktów ECTS określoną w obowiązującym studenta programie nauczania i planie studiów, dostępnym na stronie Wirtualnego Dziekanatu.
 11. Informacji nt. procedury odbywania i zaliczania praktyk udzielają p.p. Magdalena Sochocka, email: Magdalena.SOCHOCKA@sgh.waw.pl oraz p. Marta Łukowska, e-mail: mlukow@sgh.waw.plDział Organizacji Dydaktyki (pok. 37), tel.: 22 564 92 11, 22 564 94 55.