Zapraszamy Absolwentów lat 1995-2008 do wzięcia udziału w badaniu 7 lub 8 listopada br.

Badanie organizowane przez zespół pod kierunkiem prof. Piotra Błędowskiego na potrzeby własne Szkoły Głównej Handlowej.

Projektowane badanie losów absolwentów ma na celu ustalenie tych czynników, które mają największy wpływ na osiągnięcie dobrej z punktu widzenia absolwenta pozycji zawodowej oraz odpowiedź na pytanie na ile wykształcenie, które zdobyli podczas studiów jest przydatne w życiu zawodowym. Badanie będzie miało formę tzw. Focus Group Interviews (FGI) – zogniskowanych wywiadów grupowe. Badanie ma charakter anonimowy.

Do wyboru są dwa dostępne terminy badania – 7 lub 8 listopada 2012 o godz. 18.00 w bud. A. Badanie potrwa ok. 90 minut.

(informacja dot. sali, w której odbędzie się badanie zostanie podana już bezpośrednio zgłoszonym uczestnikom badania oraz będzie dostępna przy wejściu do budynku A w dniach badania).

Aby wziąć udział w badaniu, bardzo proszę o wypełnienie krótkiego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Badanie skierowane jest do absolwentów Szkoły Głównej Handlowej, którzy ukończyli uczelnię w latach 1995-2008.

Uzyskane rezultaty będą użyteczne przede wszystkim

* dla Uczelni:

  • do doskonalenia programów nauczania (wskazują na kierunki modyfikacji/ doskonalenia treści programowych),
  • ustalania relacji między uczestnikami procesu nauczania

* dla studentów i absolwentów Uczelni:

  • pokazanie im wachlarza możliwych ścieżek karier zawodowych i sposobów przejścia z edukacji do zatrudnienia pomoże im wejść i odnaleźć się na coraz trudniejszym rynku pracy.