IX edycja Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Polsce serdecznie zapraszają absolwentów uczelni wyższych w całej Polsce do udziału w IX edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, jak również podyplomowe. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.

Jako cel przedsięwzięcia Organizatorzy stawiają szerzenie wśród młodych osób, które właśnie wkraczają do polskiej gospodarki jako pracownicy czy przedsiębiorcy, postaw etycznych, odpowiedzialnych i zgodnych z zasadami biznesu społecznie odpowiedzialnego. Konkurs ma być inspiracją do budowania kapitału społecznego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie etyki biznesu, ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu.

W zakresie konkursu mieszczą się takie obszary tematyczne jak: etyka biznesu, zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), ład korporacyjny, innowacyjnośc społeczna w gospodarce, dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance, przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym (compliance).

Jak zgłosić pracę?
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania), dokument potwierdzający obronę pracy (zaświadczenie o ukończeniu studiów lub skan dyplomu), egzemplarz zgłaszanej pracy w formacie DOC lub PDF oraz streszczenie pracy.
Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na ades: konkurs@kpf.pl oraz pocztą tradycyjną (oryginał formularza, potwierdzenie obrony, nośnik CD zawierający pracę i streszczenie) na adres Biura KPF: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie VERBA VERITATIS
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2014 roku (liczy się data wpływu do Biura KPF zgłoszenia, nie data wysyłki).

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem prasowym na temat przedsięwzięcia: POBIERZ
Więcej informacji o Konkursie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie KPF (www ).

KONTAKT: konkurs@kpf.pl, tel. 58 302 92 05