VERBA VERITATIS

Aktualności
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie ogłasza ogólnopolski konkurs Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

ADRESACI KONKURSU


Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Zakres przedmiotowy zgłaszanych prac obejmuje następujące grupy tematyczne: corporate governance; komunikacja społeczna (marketing społeczny, reklama społeczna, itp.); stosowanie dobrych praktyk na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance, w tym branży pożyczkowej, pośrednictwa kredytowego, finansowego, doradztwa finansowego, planowania finansowego, bankowości, zarządzania wierzytelnościami, zarządzania informacją gospodarczą i ubezpieczeń; społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).


PRZEDMIOT KONKURSU


Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe, podyplomowe, doktorskie obronione lub przyjęte do obrony przez promotora i recenzenta w bieżącym roku akademickim oraz prace obronione nie wcześniej niż do 2006 roku, które nie były dotychczas zgłaszane do konkursu. Rekomendowane grupy tematyczne: społeczna odpowiedzialności biznesu (CSR); corporate governance; komunikacja społeczna (marketing społeczny, reklama społeczna); stosowanie dobrych praktyk na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance, w tym branży pożyczkowej, pośrednictwa
kredytowego, finansowego, doradztwa finansowego, planowania finansowego, bankowości, ubezpieczeń, zarządzania wierzytelnościami oraz zarządzania informacja gospodarczą.


ZGŁASZANIE PRAC NA KONKURS


Prace w formie drukowanej w jednym egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym (w formacie MS Word) wraz z Kartą Zgłoszenia, opinią promotora i recenzentów oraz potwierdzoną przez uczelnie datą obrony, powinny zostać nadesłane najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 roku na adres: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie „VERBA VERITATIS”.


NAGRODY


Nagroda główna ufundowana została przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce o wartości 5.000 PLN. Liczba nagród może ulec zmianie - w edycji 2009 roku przyznane zostały 4 nagrody, w tym dla Promotora najlepszej pracy, na łączna wartość nagród ponad 10.000 PLN.

 

Materiały konkursowe zostały zamieszczone na stronie www.kpf.pl
Kontakt
konkurs@kpf.pl
tel.: 0 58 302 92 05