Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską, doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski ogłosił XIII Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską oraz VII Konkurs o Nagrodę Prezesa za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną.

Szczegółowe informacje i regulaminy znajdują się na www.nbp.pl/konkursy.

Termin nadsyłania prac upływa 17 lipca 2020 r.

W tegorocznych konkursach NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2019 r. oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2018‒2019 uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski.

Prace na konkursy mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą - uczelnie i promotorzy.

Autorom najlepszych prac magisterskich kapituła konkursowa przyzna:

I nagrodę w wysokości 15 000 zł,

II nagrodę w wysokości 10 000 zł,

III nagrodę w wysokości 7 000 zł,

  • dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

 

Autorzy najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych otrzymają
w przypadku pracy doktorskiej:

  • nagrodę główną w wysokości 30 000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 10 000 zł;

w przypadku pracy habilitacyjnej:

  • nagrodę główną w wysokości 50 000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

 

Termin nadsyłania prac: 17 lipca 2020 r.

Pracę zapisaną na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres :

Narodowy Bank Polski

Departament Edukacji i Wydawnictw

ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską lub Konkurs na pracę doktorską/habilitacyjną.

O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego. Ogłoszenie wyników: IV kwartał 2020 r.

Kontakt:

Beata Przywoska

e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl

tel. 22 185 44 41

Regulaminy konkursów oraz formularze zgłoszeniowe: www.nbp.pl/konkursy