Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu skarbowości korporacyjnej

W konkursie mogą brać udział prace magisterskie i licencjackie poświęcone zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym.

Do Konkursu zgłaszać można prace obronione w latach 2010 – 2015. Kompletne zgłoszenia należy składać do dnia 30 września 2015 roku. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

  • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (www.pcta.pl),
  • egzemplarz pracy magisterskiej lub pracy licencjackiej,
  • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub licencjata na podstawie zgłoszonej pracy;
  • tłumaczenie na język polski, jeżeli praca została napisana w języku obcym.

Regulamin konkursu

Formularz konkursowy