Branżowi Liderzy Zmian

Aktualności
Związek Pracodawców Business Centre Club oraz Grupa Doradców Biznesowych BAA Polska mają zaszczyt i przyjemność zaprosić kadrę naukową oraz studentów wydziałów ekonomicznych szkół wyższych do aktywnego uczestnictwa w ogólnokrajowym Projekcie badawczo-informacyjnym pt. „Branżowi Liderzy Zmian” (BLZ)

Projekt jest związany z promocją wśród polskich przedsiębiorców jeszcze mało powszechnej dziedziny wiedzy menadżerskiej, jaką jest zarządzanie zmianą gospodarczą. Celem Projektu jest uświadomienie kadrze kierowniczej istoty zmian i faktu, że otoczenie ich firm będzie podlegać coraz gwałtowniejszym przeobrażeniom. Aby temu sprostać menadżerowie (czy chcą tego, czy nie) muszą nauczyć się budowania bezprecedensowych strategii rozwoju – strategii rozwoju na miarę XXI wieku. To z kolei wymaga nowych kompetencji z obszaru zarządzania zmianą, których – jak wskazuje wiele badań - wielu polskich przedsiębiorców nie zdołało jeszcze wykształć.

Pomóc ma w tym m.in. zbudowanie w ramach Projektu BLZ unikatowej bazy wiedzy o czynnikach kształtujących adaptacyjność współczesnych przedsiębiorstw. Aby było to źródło rzeczywistej inspiracji dla menażerów, baza ta ma się składać z wielu różnych analiz, opinii, wyników badań, komentarzy naukowych, które z różnych punktów widzenia będą się podnosić kwestie adaptacyjności i zdolności przetrwania firm w coraz mniej przewidywalnych warunkach społeczno-gospodarczych.

Wychodząc temu naprzeciw ZP Business Centre Club oraz BAA Polska zapraszają kadrę naukową oraz studentów wydziałów ekonomicznych szkół wyższych do przesyłania prac z obszaru zarządzania zmianami gospodarczymi, których tematyka koncentrować się będzie na trzech zagadnieniach:

  • Zdolność przetrwania polskich przedsiębiorstw – badania, analizy, rekomendacje;
  • Kim jest Lider Zmian w biznesie XXI wieku – definicje, metody dokonywania ocen osiąganych wyników, ocena adekwatności dotychczas stosowanych metod pomiaru;
  • Potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw – modele / techniki / narzędzia stymulujące umiejętności dostosowywania się firm do nowych sytuacji.

Nadsyłane prace mogą mieć bardzo różne formy; mogą to być m.in.:

  • publikacje naukowe
  • artykuły
  • prace licencjackie / magisterskie
  • relacje z wykładów, ćwiczeń, dyskusji studenckich.

Autorzy nadesłanych prac zostaną objęci szeroką promocją:

  • Wszystkie nadesłane prace, po weryfikacji zgodności z ww. tematami, zostaną opublikowane na portalu Liderzy Zmian (www.liderzyzmian.pl), jako unikalna baza wiedzy i inspiracji dla współczesnych menadżerów, jak zarządzać firmami w warunkach coraz większej niepewności;
  • Autorzy wyróżnionych prac zostaną umieszczeni w bazie ekspertów naukowych projektu BLZ, jako eksperci wyspecjalizowani w dziedzinie wiedzy „zarządzanie zmianą gospodarczą” i zaproszeni do zaprezentowania swoich prac na ogólnokrajowych konferencjach organizowanych w ramach Projektu BLZ;
  • Autor pracy o szczególnej wartości dla budowania wiedzy w dziedzinie „zarządzania zmianą gospodarczą” zostanie objęty dodatkową promocją – jego praca wraz z osobową wizytówką w całości lub we fragmentach (zależy od liczby znaków graficznych) zostanie umieszczona w prestiżowej publikacji „Branżowi Liderzy Zmian”, jaka zostanie wydana w nakładzie 2 tys. egzemplarzy w ramach Projektu BLZ i rozesłania m.in. do przedstawicieli Komisji Europejskiej i organów administracji rządowej.

Studenci, którzy wykażą szczególne zainteresowanie tematyką „zarządzania zmianą gospodarczą”, zostaną zaproszeni do praktyk studenckich w edycji „Program Praktyk Studenckich Lato 2013” w firmie BAA Polska z 20-letnim stażem w realizacji programów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych dla przedsiębiorstw.

Pełna informacja o Projekcie „Branżowi Liderzy Zmian”, w tym wynikach przeprowadzonej w ramach projektu dużej kampanii badawczej, została zamieszczona na portalu Liderzy Zmian (