SGH Career HUB / ХАБ карьеры SGH / HUB Kariery SGH

Aktualności

SGH Career HUB / ХАБ карьеры SGH / HUB Kariery SGH

For students from abroad, especially those outside of the EU, it is quite a challenge to complete the necessary procedures regarding employment or establishing one’s own business activity. This is why the Career and Alumni Centre has initiated a project aimed at helping students in this respect.

Students and alumni of the SGH Warsaw School of Economics find employment very quickly. Many of them run start-ups or set up their own business, additionally developing entrepreneurship skills in this way. As Poland is a member of the European Union, it offers great opportunities for working in Europe. Many students decide to stay here and develop their career. It is in Poland that they start their first job or take their first steps towards owning a business.

For students from abroad, especially those outside of the EU, it is quite a challenge to complete the necessary procedures regarding employment or establishing one’s own business activity. This is why the SGH Career and Alumni Centre has initiated a project aimed at helping students in this respect. Owing to the cooperation with the Institute of Public Affairs, recruitment company Hays and the SGH Partners, we are able to advise on becoming legally employed in Poland. We provide guidelines on job interview preparation, important aspects of job looking and cultural differences. Due to the involvement of companies of the SGH Corporate Partners Club, we are able to offer help in finding internships, traineeships and even employment for the students participating in the project.

Every student who wants to join the project should contact the SGH Career and Alumni Centre, al. Niepodległości 162, building G, room 134.

The participation in the project is voluntary, open to foreigners who wish to find employment or start their own business in Poland.

The SGH Warsaw School of Economics:

 • recruitment for the program;
 • preliminary identification of the participants’ needs.

Recruitment company Hays:

 • soft skill training and others;
 • psychological tests;
 • workshops on: how to read job ads; how to write a CV; how to act during a job interview;
 • workshops on cultural differences;
 • searching for internship offers.

Institute of Public Affairs:

 • workshops on setting up a business;
 • individual consultations;
 • legalisation of stay;
 • legal advice;
 • information package.

SGH Partners:

 • Polish courses;
 • internship;
 • workshops on corporate culture;
 • preliminary job recruitment.

____________________________________________________________________________________________________

Студенты и выпускники Главной коммерческой школы в Варшаве (SGH) быстро находят работу. Многие основывают стартапы или собственные фирмы, развивая предпринимательство. Польша, как часть Евросоюза, дает огромные возможности трудоустройства в Европе. Многие студенты связывают свою жизнь и развитие профессиональной карьеры с Польшей. Здесь они устраиваются на первую работу или ставят первые шаги, учреждая свою фирму.

Для иностранных студентов, особенно тех, которые происходят из стран ЕС, довольно сложным вопросом являются документы, которые следует оформить или получить в связи с трудоустройством или документы, регулирующие экономическую деятельность. Поэтому Центр карьеры и связи с выпускниками SGH запустил проект, в рамках которого каждому студенту предлагается поддержка. Благодаря сотрудничеству с Институтом общественных дел, рекрутинговой компанией Hays и Партнерами SGH, можем посоветовать, как в соответствии с польским законом устроиться на работу. Мы также советуем, как подготовиться к собеседованию, рассказываем о важнейших аспектах поиска работы и культурных различиях. Благодаря содействию фирм из Клуба партнеров SGH мы поможем нашим студентам найти стажировку, практику, и, возможно, даже работу. 

Каждый студент, которых хочет принять участие в программе, должен обратиться к сотрудникам Центра карьеры и связи с выпускниками SGH в здании «G» по адресу. аллея Неподлеглости, д. 162, зал 134. Участие в программе добровольно, ей могут воспользоваться иностранцы, планирующие устроиться на работу или основать свою компанию в Польше.

Главная коммерческая школа в Варшаве (SGH):

 • подпор участников к программе;
 • предварительная ориентировка в потребностях участников.

Рекрутинговая компания Hays:

 • обучение по т.н. гибким навыкам;
 • психологические тесты;
 • занятия на тему: Как читать объявления о работе; Как писать резюме; Как вести себя во время собеседования;
 • занятия по теме культурных различий;
 • поиск предложений стажировок.

Институт общественных дел:

 • занятия на тему учреждения собственной фирмы;
 • индивидуальные консультации;
 • легализация пребывания;
 • юридические советы;
 • информационный пакет.

Партнеры SGH:

 • курсы польского языка;
 • стажировки;
 • занятия по теме корпоративной культуры;
 • предварительный подпор на работу в фирме.

____________________________________________________________________________________________________

Studenci i absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie szybko znajdują pracę. Wielu zakłada start up-y, czy własny biznes, rozwijając przedsiębiorczość. Polska będąc częścią Unii Europejskiej daje ogromne możliwości podjęcia pracy w Europie. Wielu Studentów wiąże swoje życie i rozwój kariery zawodowej z Polską. Tu podejmuje pierwszą pracę czy stawia pierwsze kroki organizując swoją firmę.

Dla studentów obcokrajowców, szczególnie nie pochodzących z krajów UE, formalności dotyczące zatrudnienia, czy uzyskania dokumentów regulujących działalność gospodarczą są sporym wyzwaniem. Dlatego w Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH uruchomiliśmy projekt, w którym każdy student może uzyskać pomoc. Dzięki współpracy z Instytutem Spraw Publicznych, firmą rekrutacyjną Hays i Partnerami SGH, możemy doradzić jak zgodnie z polskim prawem uzyskać zatrudnienie. Doradzamy także jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, co jest ważne w szukaniu pracy i jakie są różnice kulturowe. Dzięki zaangażowaniu firm z Klubu Partnerów SGH, pomożemy znaleźć staże, praktyki a czasem i pracę dla naszych studentów. 

Każdy student, który zechce uczestniczyć w programie, musi zgłosić się do pracowników Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH, budynek G, al. Niepodległości 162, pokój 134.

Udział w programie jest dobrowolny, mogą z niego skorzystać obcokrajowcy, którzy zamierzają podjąć pracę lub założyć firmę w Polsce.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie:

 • rekrutacja do programu;
 • wstępne rozeznanie w zakresie potrzeb uczestników.

Firma rekruterska Hays:

 • szkolenia m in. z umiejętności miękkich;
 • testy psychologiczne;
 • warsztaty o tematyce: jak czytać ogłoszenia o pracy; jak pisać CV; jak zachowywać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • warsztaty z zakresu różnic kulturowych;
 • poszukiwanie ofert praktyk.

Instytut Spraw Publicznych:

 • warsztaty z zakresu założenia własnej firmy;
 • konsultacje indywidualne;
 • legalizacja pobytu;
 • porady prawne;
 • pakiet informacyjny.

Partnerzy SGH:

 • kursy jęz. polskiego;
 • praktyki;
 • warsztaty z tematyki kultury korporacyjnej firmy;
 • wstępna rekrutacja do pracy w firmie.