Przywództwo w społecznościach lokalnych – szkolenie

Aktualności
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie organizuje bezpłatne szkolenie pt. „Przywództwo w społecznościach lokalnych” realizowane w ramach projektu „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, które odbędzie się 17-18 listopada i 1-2 grudnia (w godz. 9:00-15:00). Zajęcia odbędą się w Warszawie przy ul. Obozowej 62.

Szkolenie skierowane jest wyłącznie do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na stopień), które są zatrudnione (obowiązuje dowolna forma zatrudnienia - etat, zlecenie, dzieło lub samozatrudnienie) i zainteresowane podjęciem aktywności społecznej w swoim otoczeniu. Szkolenie ma na celu kształcenie postaw przywódczych wśród osób niepełnosprawnych w celu podejmowania przez nich inicjatyw w społecznościach lokalnych.

W trakcie szkoleń zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, zadania państwa, wymogi wynikające z międzynarodowych i krajowych zobowiązań;
  • Obszary działań na rzecz osób niepełnosprawnych (z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z rodzajów niepełnosprawności), dobre praktyki, rola organizacji ngo;
  • Rola lidera, zadania i umiejętności lidera;
  • Mediacje, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, coaching.

Zajęcia będą prowadzone w atrakcyjnej formie mini-wykładów, studiów przypadków, inscenizacji, burzy mózgów, drzewka decyzyjnego, pracy z dokumentami.                  

Podczas zajęć będzie zapewniony catering, w tym przerwa obiadowa.

Rekrutacja trwa do 16 listopada 2012 r. Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.kuznia.wsptwp.eu/rekrutacja.

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają certyfikat.

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy kuznialiderow@wsptwp.eu  lub telefoniczny  (22) 258 28 12.