Kampania informacyjno-edukacyjna "Gigawatooferta"

Aktualności
W środę, 9 czerwca rozpoczęły się zapisy na akcje Grupy Tauron Polska Energia, która w ramach swojej strategii rozpoczęła kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną do ludzi młodych, studentów, osób zainteresowanych rozpoczęciem przygody z inwestowaniem na GPW o nazwie "GIGAWATOOFERTA".

TAURON jest silną, dobrze zarządzaną firmą energetyczną, z precyzyjnie określonymi planami rozwoju. W 2009 uszyskała blisko 1 mld zł zysku. Pięć razy więcej niż rok wcześniej. Pod koniec czerwca Grupa Tauron Polska Energia pojawi się na giełdzie.

Elementem kampanii jest przewodnik po GPW "Gigawatooferta" oraz słownik pojęć.

 • akcja – papier wartościowy, dokument zaświadczający o udziale jego właściciela w kapitale właścicielskim spółki akcyjnej; uprawnia m.in. do otrzymywania dywidendy i uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
 • bessa – długotrwała, silna tendencja spadkowa na rynku papierów wartościowych
 • byk – symbol giełdowej hossy
 • cena emisyjna – cena, po której papiery wartościowe sprzedawane są na rynku pierwotnym
 • dywidenda – część zysku netto spółki przypadająca na wypłaty na jedną akcję, określana uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 • giełda – miejsce obrotu papierami wartościowymi
 • hossa – długotrwała, silna tendencja wzrostowa na rynku papierów
 • niedźwiedź – symbol giełdowej bessy
 • sesja giełdowa – określony przedział czasu, w którym mogą być zawierane transakcje na giełdzie; na warszawskiej GPW sesje odbywają się regularnie w miejscu zwanym parkietem, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 16:30
 • WIG – Warszawski Indeks Giełdowy, jeden z dwu podstawowych wskaźników ułatwiających ocenę zmian na giełdzie, obejmujący akcje spółek notowanych na rynku podstawowym
 • WIG20 – indeks obejmujący akcje 20 największych spółek rynku podstawowego

Zapisy potrwają do 18 czerwca.

Przydatne adresy

TAURON Polska Energia S.A. www.tauron-pe.pl

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  www.gpw.pl  

Komisja Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl  

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. www.kdpw.pl  

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych www.seg.org.pl  

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych www.sii.org.pl  

Pobierz Przewodnik po GPW!