Rejestracja użytkownika

Proces rejestracji zależy od typu użytkownika. Prosimy o wybranie odpowiedniej opcji.

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych(Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa,
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem: iod@sgh.waw.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania przez Panią/Pana z Serwisu Kariera , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez do momentu usunięcia Pani/Pana konta z Serwisu Kariera.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownej informacji na adres: serwis.kariera@sgh.waw.pl.
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

STUDENCI

ABSOLWENCI

PRACOWNICY

PRACODAWCY