Regulamin Serwisu Kariera

Załącznik do zarządzenia Rektora
nr 25 z dn. 5.06.2012 r.
 

REGULAMIN SERWISU KARIERA

DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW SGH

 

 I.    Przepisy ogólne i definicje

§ 1     

Regulamin określa warunki użytkowania internetowego Serwisu Kariera Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH, znajdującego się pod adresem www.kariera.sgh.waw.pl, zarówno przez studentów, jak i absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) oraz przedstawicieli zarejestrowanych w Serwisie firm.

§ 2     

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Kariera;
 2. Serwis – Serwis Kariera dostępny pod adresem internetowym www.kariera.sgh.waw.pl; przeznaczony dla studentów i absolwentów SGH oraz zarejestrowanych pracodawców;
 3. Właściciel Serwisu – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, mieszcząca się pod adresem: al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa;
 4. Administratorzy – osoby odpowiedzialne za prowadzenie Serwisu Kariera;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która jest zarejestrowanym uczestnikiem Serwisu;
 6. Pracodawca – osoba fizyczna lub prawna, a także inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zatrudnia pracowników oraz jest zarejestrowanym uczestnikiem Serwisu;
 7. Konto – wpis w bazie danych Serwisu Kariera, który potwierdza fakt nabycia statusu i praw Użytkownika z możliwością dostępu do usług po podaniu loginu i hasła, oraz modyfikacji danych opublikowanych przez Użytkownika na Koncie, jak również ustawień Konta;
 8. Dane – treści i zdjęcia, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;
 9. Wirtualna Wizytówka – udostępnione przez Serwis miejsce na serwerze, na które użytkownik wprowadza wybrane Dane i w ramach którego administruje nimi;
 10. Poczta – usługa dostępna dla Użytkowników służąca komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu, przystosowana do wyświetlania wiadomości;
 11. Umowa – Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem lub Pracodawcą, której integralną częścią jest Regulamin, przez oświadczenia woli stron, dokonane w ramach rejestracji w Serwisie;
 12. Rejestracja – proces zawarcia Umowy.

II.    Rejestracja

§ 3     

 1. Do Rejestracji może przystąpić osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, o ile w jej imieniu Rejestracji dokona osoba, mająca prawo do reprezentowania tej jednostki.
 2. Poprzez Rejestrację Użytkownik lub Pracodawca akceptuje wszystkie warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania przez okres trwania zawartej Umowy.
 3. Po Rejestracji Użytkownik nabywa prawa do korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu, takich jak:
 • tworzenie i edytowanie własnego Konta Użytkownika;
 • generator CV – tworzenie i przechowywanie CV w bazie;
 • przeglądanie, wyszukiwanie oraz odpowiadanie na oferty pracy, praktyk i staży;
 • dostęp do schowka ofert;
 • dostęp do listy ofert na które Użytkownik aplikował;
 • rejestracja na wydarzenia organizowane przez Właściciela Serwisu;
 • zapisywanie się do doradcy zawodowego;
 • aktywowanie newslettera z ofertami pracy;
 • aktywowanie newslettera z ogólnymi informacjami;
 • dostęp do informacji i narzędzi związanych z rozwojem zawodowym.

4.  Po Rejestracji Pracodawca nabywa prawa do korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu, tj.:

 • tworzenia i modyfikowania własnego Konta Pracodawcy;
 • bezpłatnej publikacji ofert pracy, praktyk i staży w Serwisie;
 • zarządzania opublikowanymi przez siebie ofertami pracy.

5.  Pracodawca ma możliwość odpłatnej publikacji banera o tematyce rekrutacyjnej w miejscach do tego przeznaczonych.

§ 4     

 1. Podczas Rejestracji wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego w ramach Serwisu poprzez podanie prawdziwych danych oraz zaakceptowanie treści Regulaminu.
 2. Niewypełnienie pól oznaczonych jako obowiązkowe prowadzi do nieukończenia Rejestracji.
 3. Pola muszą zawierać tylko dane, które są w danym polu wymagane. Usunięcie danych z pola obowiązkowego skutkuje utratą możliwości korzystania z Serwisu.

§ 5     

 1. Użytkownicy nieposiadający konta w sieci SGH wypełniają formularz rejestracyjny. Administrator, po dokonaniu weryfikacji danych podanych w formularzu, akceptuje lub odrzuca zgłoszenie Rejestracji Użytkownika.
 2. W przypadku, gdy Administrator stwierdzi podanie przez Użytkownika lub Pracodawcę nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, ma on prawo:
 • nakazać Użytkownikowi lub Pracodawcy natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości;
 • zablokować Konto Użytkownika lub Pracodawcy do momentu usunięcia nieprawidłowości;
 • skasować Konto Użytkownika lub Pracodawcy.

3.     W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości wprowadzonych przez Użytkownika lub Pracodawcę danych, Administrator ma prawo zażądać przedstawienia stosownych dokumentów, w celu potwierdzenia tych danych.

4.   W przypadku, gdy Użytkownik lub Pracodawca wykorzystał dane osoby trzeciej, bez jej zgody, osoba ta może zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia Konta zawierającego jej dane.

§ 6     

 1. Użytkownik lub Pracodawca może posiadać tylko jedno Konto.
 2. Użytkownik lub Pracodawca nie może udostępniać Konta innym Użytkownikom lub Pracodawcom oraz korzystać z Kont innych Użytkowników lub Pracodawców.
 3. Użytkownik lub Pracodawca ma prawo rozwiązać Umowę poprzez wysłanie do Administratora zgłoszenia żądania usunięcia Konta. Procedura usunięcia Konta następuje do 72 godzin od momentu zgłoszenia.

III.    Umowa

§ 7     

 1. Od momentu utworzenia Konta Użytkownika lub Pracodawcy pomiędzy Użytkownikiem lub Pracodawcą a Właścicielem Serwisu zawarta zostaje Umowa. Wówczas Użytkownik lub Pracodawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu, natomiast Właściciel Serwisu do świadczenia usług w ramach Serwisu.
 2. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom lub Pracodawcom po uprzednim zalogowaniu się na Konto.
 3. Każdy Użytkownik i Pracodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny. Wyjątek stanowi Umowa obejmująca usługi świadczone Pracodawcom odpłatnie.
 4. Umowa zostaje rozwiązana poprzez skasowanie Konta Użytkownika lub Pracodawcy.

§ 8     

 1. Większość usług świadczonych przez Właściciela Serwisu jest bezpłatna.
 2. Opłaty są pobierane jedynie za niektóre usługi świadczone Pracodawcom zgodnie z cennikiem umieszczonym w Serwisie.
 3. Aby korzystać z usług odpłatnych, Pracodawca musi zaakceptować warunki płatności, przedstawione w chwili aktywacji usługi.
 4. Płatności za świadczone odpłatnie usługi dokonywane będą za pomocą przelewu na rachunek bankowy Właściciela Serwisu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Właściciela Serwisu.

§ 9     

 1. W sytuacji rażącego naruszenia Regulaminu lub prawa przez Użytkownika lub Pracodawcę w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator ma prawo zaprzestać świadczenia usług w trybie natychmiastowym. Właściciel Serwisu zwróci w takim przypadku wniesioną opłatę proporcjonalnie do wykorzystanego czasu.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług oraz sposobu funkcjonowania Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych z Serwisem.

IV.    Dane osobowe i prawa autorskie

§ 10  

 1. Dane Użytkowników, udostępnione w Serwisie w procesie tworzenia CV, będą widoczne tylko dla Pracodawców, natomiast dane Pracodawców, udostępnione w ofertach pracy, praktyk i staży, będą widoczne tylko dla Użytkowników, za wyjątkiem danych o nazwie firmy, które będą widoczne dla wszystkich odwiedzających Serwis.
 2. Podawane przez Użytkownika Dane w profilu są wyświetlane Pracodawcom, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę. Użytkownik w każdej chwili może zaprzestać udostępniania Danych zawartych w profilu Pracodawcom, edytując swoje ustawienia w Serwisie.
 3. Podawane przez Użytkownika Dane w Wirtualnej Wizytówce są informacjami jawnymi dla wybranych przez Użytkownika grup użytkowników, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 4. Dokonując Rejestracji, Użytkownik lub Pracodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług Serwisu zgodnie z  art. 13. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych(Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO.
 5. Administratorem w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika lub Pracodawcę jest Szkoła Główna Handlowa z siedzibą w Warszawie, przy al. Niepodległości 162 (02-554 Warszawa).
 6. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe udostępnione przez Użytkowników lub Pracodawców na potrzeby funkcjonowania Serwisu jest Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH z siedzibą w Warszawie, przy al. Niepodległości 162 (02-554 Warszawa).
 7. W trakcie Rejestracji Użytkownik lub Pracodawca wyraża również zgodę na otrzymywanie od Serwisu, na podany przez Użytkownika lub Pracodawcę podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomości systemowych oraz informacji z zakresu, który obejmują usługi świadczone Użytkownikowi.
 8. Administrator danych osobowych gwarantuje całkowitą ochronę adresu e-mail Użytkownika lub Pracodawcy oraz zapewnia, że adresy te nie będą wykorzystywane w celu przesyłania na nie wiadomości innych niż te, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
 9. Administrator zapewnia również, że adres e-mail Użytkownika lub Pracodawcy nie będzie udostępniany innym podmiotom.
 10. Administrator zobowiązuje się do nieudostępniania podmiotom, innym niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, danych Użytkownika lub Pracodawcy oraz niepublikowania tych danych na innych stronach lub portalach internetowych z wyjątkiem Serwisu.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika lub Pracodawcy w celu usunięcia problemu zakłócającego funkcjonowanie Konta lub Serwisu.
 12. Pracodawca, który otrzymał dokumenty aplikacyjne od Użytkowników w odpowiedzi na zamieszczoną ofertę zobowiązuje się do przestrzegania ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do wykorzystywania ich w tylko w celach rekrutacyjnych.
 13. Kopiowanie elementów strony, informacji, tekstów, zdjęć czy też innych elementów graficznych, jak również znaków graficznych zamieszczonych na stronie do celów publicznych lub komercyjnych (m.in. w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej), bez uprzedniej zgody Administratora, jest zabronione.
 14. Użytkownik zamieszczając w Serwisie dane osobowe, pliki graficzne, materiały, wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Administratora na wszystkich polach eksploatacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

§ 11  

 1. Użytkownik lub Pracodawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, zmiany oraz uzupełniania tych danych. Użytkownik lub Pracodawca ma również prawo zażądać zaprzestania przetwarzania tych danych.
 2. Użytkownik lub Pracodawca, zamieszczając w Serwisie dane osobowe, zdjęcia, materiały oraz wypowiedzi, wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Administratora na potrzeby kampanii rekrutacyjnych prowadzonych w Serwisie.

V.    Zasady korzystania z serwisu

§ 12  

 1. Użytkownik lub Pracodawca ma obowiązek korzystania z Serwisu według zasad Regulaminu.
 2. Za działania dokonywane przy korzystaniu z Serwisu, naruszające Regulamin, uznaje się w szczególności:
 • czynności sprzeczne z polskim prawem;
 • czynności sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
 • czynności moralnie naganne;
 • naruszanie dobra osób trzecich;
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych danych osobowych;
 • rozpowszechnianie informacji wprowadzających innych Użytkowników w błąd, w szczególności posługiwanie się obcą tożsamością;
 • rozsyłanie wiadomości, służących własnym celom marketingowym bądź handlowym;
 • naruszanie zasad netykiety;
 • rozpowszechnianie treści mających negatywny wpływ na wizerunek Serwisu;
 • rozpowszechnianie treści mających negatywny wpływ na wizerunek SGH, Pracodawców lub Użytkowników;
 • używanie słów powszechnie uznanych za obelżywe.

3.  W sytuacji naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub Pracodawcę, Administrator ma prawo Użytkownikowi lub Pracodawcy, który dopuścił się naruszenia:

 • wysłać wiadomość e-mail z upomnieniem;
 • ograniczyć dostęp do niektórych usług;
 • usunąć dane wprowadzone niezgodnie z Regulaminem;
 • zmodyfikować, zablokować lub usunąć Konto.

4.     Za rażące naruszenie uznaje się każde działanie sprzeczne z Regulaminem, którego Użytkownik lub Pracodawca nie zaniechał, mimo zastosowanych przez Administratora środków, o których mowa w ust. 3.

§ 13  

 1. Użytkownik lub Pracodawca ma obowiązek respektowania autorskich praw majątkowych do wynalazków, patentów, znaków towarowych oraz wzorów użytkowych i przemysłowych pozostałych Użytkowników bądź Pracodawców.
 2. Użytkownik lub Pracodawca ma obowiązek zaniechania jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników lub Pracodawców. Dotyczy to między innymi gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach lub Pracodawcach bez ich zgody.
 3. Użytkownika lub Pracodawcę nie obowiązuje ust. 2 niniejszego paragrafu pod warunkiem, że działania, o których wyżej mowa, są dozwolone przez przepisy Regulaminu i przepisy prawa.

§ 14  

 1. Zabrania się umieszczania w Serwisie oraz rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
 • oprogramowania bez zgody właścicieli praw autorskich do tego oprogramowania;
 • oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego kopiowania, niszczenia, usuwania, modyfikowania, uszkadzania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w Serwisie;
 • oprogramowania powodującego zakłócenie pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
 • haseł, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nielegalny dostęp do informacji, znajdujących się w systemie komputerowym lub sieci informatycznej Serwisu.

2.   Działania, o których mowa w ust. 1,  uznaje się za rażące łamanie zasad Regulaminu.

§ 15  

 1. Użytkownik, zamieszczając zdjęcie w Serwisie, oświadcza, że posiada uprawnienia, które pozwalają mu na opublikowanie zdjęcia w Serwisie oraz nie narusza tym samym praw i dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Pracodawca, zamieszczając logotyp w Serwisie oświadcza, że posiada uprawnienia, które pozwalają mu na opublikowanie logotypu w Serwisie oraz nie narusza tym samym praw i dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Administrator ma prawo do usunięcia zdjęć Użytkownika lub logotypów zamieszczonych przez Pracodawcę bez konieczności podania przyczyny lub informowania o tym Użytkownika lub Pracodawcy, lub narzucenia Użytkownikowi zmiany zdjęcia na inne.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie zamieszczonych w Serwisie zdjęć Użytkowników lub logotypów zamieszczonych przez Pracodawców przez osoby trzecie.

§ 16  

 1. Użytkownik lub Pracodawca ma obowiązek wprowadzania do Serwisu prawdziwych i aktualnych danych, w tym adresu zamieszkania i adresu e-mail.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1.

§ 17  

 1. Pracodawca ma obowiązek uiszczania płatności za usługi płatne, z których korzysta, w ustalonym terminie.
 2. W sytuacji gdy opóźnienie w płatności trwa dłużej niż 14 dni, Administrator wysyła Pracodawcy upomnienie z wezwaniem do zapłaty.
 3. Zwłoka w płatności, trwająca dłużej niż 1 miesiąc, jest rażącym naruszeniem Regulaminu.

§ 18  

 1. Każdy Użytkownik lub Pracodawca ma prawo zgłaszania naruszenia Regulaminu Administratorowi.
 2. W celu zgłoszenia naruszenia Regulaminu Użytkownik lub Pracodawca powinien wysłać zgłoszenie na adres e-mail Administratora. Administrator rozpatrzy je w ciągu 7 dni.

§ 19  

 1. Użytkownik ma możliwość otrzymywania Newslettera z ofertami pracy średnio raz w tygodniu, Newslettera z informacjami ogólnymi średnio raz w miesiącu oraz Newslettera z informacjami ogólnymi w języku angielskim.
 2. Newsletter jest wysyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z opcji otrzymywania Newslettera, edytując swoje ustawienia w Serwisie.

§ 20  

 1. Forum dyskusyjne w Serwisie jest miejscem, które umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Serwis nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
 2. Osoby zamieszczające wypowiedzi na forum dyskusyjnym oraz komentujące artykuły w Serwisie rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie na forum dyskusyjnym, ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 3. Niedopuszczalne jest podbijanie wątków na forum dyskusyjnym poprzez zamieszczanie wpisów nie posiadających treści.
 4. Każdy z postów może zostać wycofany z forum dyskusyjnego. Wycofane posty nie są usuwane z systemu. Tylko Administratorzy mogą kompletnie usunąć post z systemu lub zmienić jego treść.
 5. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania treści naruszające postanowienia Regulaminu.
 6. Administratorzy mogą zablokować możliwość pisania w istniejącym wątku w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.

VI.    Odpowiedzialność

§ 21  

1.     Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

 • treść oraz formę informacji zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników lub Pracodawców;
 • treść merytoryczną ofert pracy, staży i praktyk zamieszczonych na stronie bezpośrednio przez Pracodawców, a także oferowane przez nich warunki pracy;
 • żadne szkody związane z korzystaniem z Serwisu;
 • zawartość stron internetowych nie stanowiących własności Serwisu, do których odnośniki zostały zamieszczone w Serwisie;
 • prawdziwość danych umieszczonych przez Użytkownika w CV.

2.     Użytkownik lub Pracodawca wyłącznie na własną odpowiedzialność korzysta z treści lub materiałów zamieszczonych w Serwisie.

3.    Wypowiedzi i poglądy wyrażane przez Użytkowników lub Pracodawców, zamieszczane przez nich w Serwisie, nie powinny być w żadnym wypadku przypisywane Właścicielowi Serwisu bądź Administratorowi.

4.     Właściciel Serwisu zastrzega, że produkty i usługi świadczone przez Serwis nie są objęte gwarancją, co do ich wartości, kompletności oraz użyteczności.

5.     Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych usług, za jakość usług bezpłatnych oraz za skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników lub Pracodawców zobowiązań.

6.    Odpowiedzialność Właściciela Serwisu, co do usług świadczonych odpłatnie określają przepisy szczególne o świadczeniach odpłatnych w Kodeksie cywilnym.

7.  Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników poprzez Pocztę.

§ 22  

 1. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań na rzecz prawidłowego działania Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii, błędów oraz problemów lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu. O planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu, Właściciel Serwisu odpowiednio wcześniej powiadomi Użytkowników oraz Pracodawców.
 3. W sytuacji otrzymania przez Właściciela Serwisu zawiadomienia z urzędu bądź innej instytucji o nielegalnym charakterze danych zawartych w Serwisie, Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub Pracodawcy za szkodę powstałą przez uniemożliwienie mu dostępu do tych danych.
 4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wywołane podczas użytkowania Serwisu oraz za nieuprawnione zdobycie danych osobowych Użytkowników lub Pracodawców przez osoby trzecie.
 5. W sytuacji nastąpienia zdarzeń losowych, takich jak: wojna, zamieszki, awaria teleinformatyczna na szeroką skalę, których Właściciel Serwisu nie mógł przewidzieć, a które utrudniają wywiązanie się z warunków Umowy lub uniemożliwiają funkcjonowanie Serwisu, obowiązywanie Umowy ulega zawieszeniu do czasu ustania skutków tych zdarzeń losowych.
 6. Jeżeli po ustaniu zdarzeń losowych, o których mowa w ust. 5, niemożliwe jest dalsze wykonanie Umowy oraz funkcjonowanie Serwisu, w takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu.

§ 23  

 1. Administrator jest odpowiedzialny za zapewnienie należytego działania Serwisu o każdej porze oraz zapewnienia właściwej ochrony danych Użytkowników lub Pracodawców.
 2. Administrator ma obowiązek podjąć wszelkie starania mające na celu usunięcie treści niezgodnych z Regulaminem oraz prawem, najszybciej jak to tylko możliwe.

VII.    Reklamacje

§ 24  

 1. Użytkownik lub Pracodawca ma prawo dokonać reklamacji świadczonych usług, wysyłając na adres e-mail Administratora zgłoszenie reklamacyjne.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Użytkownika lub Pracodawcy.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji, które wynikają
 4. z nieznajomości Regulaminu bądź przepisów prawa.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.

VIII.    Postanowienia końcowe

§ 25  

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie, o czym ma obowiązek niezwłocznie poinformować Użytkowników i Pracodawców.
 2. Wszelkie informacje o zmianie Regulaminu zostaną przekazane za pomocą komunikatu systemowego, wysłanego na adres e-mail bądź poprzez wyświetlenie komunikatu z listą najważniejszych zmian Regulaminu, przy pierwszym logowaniu się Użytkownika lub Pracodawcy w Serwisie, następującym po zmianie Regulaminu.
 3. Użytkownik i Pracodawca ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia, określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, z przyczyn niezależnych od Serwisu.
 4. Użytkownik i Pracodawca może nie wyrazić zgody na akceptację zmian wprowadzonych do Regulaminu. Powinien wówczas poinformować o tym fakcie Właściciela Serwisu za pomocą poczty elektronicznej. Skutkiem przesłania takiej informacji będzie natychmiastowe zaprzestanie świadczenia na rzecz użytkownika lub pracodawcy usług, których dotyczą zmiany Regulaminu.
 5. W przypadku braku akceptacji zmian postanowień Regulaminu, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 26  

W sytuacjach nieokreślonych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.