Warszawa wie, jak zorganizować interesujące praktyki

Chcąc uniknąć przypadkowości w wyborze pracy po skończeniu studiów, studenci decydują się na odbycie praktyk. Urząd m.st. Warszawy dał taką szansę i pokazał, że praca urzędnika i to jeszcze w tak trudnych zagadnieniach jak zarządzanie finansami może być ciekawa i interesująca.

Forma praktyk bazowała na wcześniejszych doświadczeniach Warszawy, a także wzorcach zagranicznych – praktykach organizowanych w Urzędzie Miasta Seul. Na podobnych zasadach są organizowane praktyki w znaczących instytucjach międzynarodowych takich jak Bank Światowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dlatego nazwano ją  „Young Professionals”. W programie wzięli udział studenci warszawskich uczelni. Studenci odbyli praktyki w Biurze Polityki Długu i Zarządzania Płynnością, jak i innych Biurach Urzędu oraz współpracujących instytucjach zewnętrznych. W ramach podsumowania zdobytych doświadczeń, praktykanci przygotowali grupowe prezentacje dla innych samorządów w Polsce i za granicą wzorując się na uzyskanej wiedzy i zbiorze dobrych praktyk (best practices) stosowanych Warszawie.

Urząd Miasta jako duży pracodawca, a także odpowiedzialny m.in. za usługi społeczne w ramach edukacji, musi angażować się również w edukację zawodową młodych osób.Warto wiedzieć jak to robią inni. Właściwą drogą wydaje się przyjmowanie części rozwiązań powszechnie występujących, ich częściowa ewentualna modyfikacja z dostosowaniem do własnych potrzeb i możliwości. Nie ma też uniwersalnej metody (sposobu) organizowania praktyk.

Urząd Miasta w Seulu w Korei Południowej przy organizacji praktyk przyjmuje zasady otwartości na studentów, grupowej formy organizowania praktyk, a także udostępnienia praktykantom bezpośredniego kontaktu z zadaniami i projektami realizowanymi w Urzędzie Miasta. Taka forma praktyk pomaga łatwiej zrozumieć zadania realizowane w samorządzie oraz zapoznać się ze środowiskiem pracy urzędnika. Na bazie własnych doświadczeń, wzorów koreańskich, a także przewidywań dotyczących oczekiwań studentów przygotowany został program praktyk Young Professionals w Biurze Polityki Długu i Zarządzania Płynnością.

 
Dlaczego Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością
 
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu m. st. Warszawy odpowiada za pozyskiwanie finansowania zwrotnego na inwestycje Warszawy, współpracuje z instytucjami rynku finansowego i agencjami ratingowymi, a także zarządza strumieniami dochodów i wydatków Miasta. Szeroki obszar zadań zmuszający do współpracy z wieloma innymi Biurami Urzędu oraz instytucjami zewnętrzni a także ubogość literatury w tych tematykach zachęca do dzielenia się zdobytymi doświadczeniami z innymi samorządami , ale także studentami.W celu uzgodnień najlepszej formy praktyk oraz zasad rekrutacji praktykantów, podjęto rozmowy z koordynatorami ds. praktyk na wybranych warszawskich uczelniach. Z racji obszaru zadań Biura, rekrutacji podlegali jedynie studenci kierunków ekonomicznych i finansowych. Z licznej grupy zainteresowanych wyłoniono 6 osób, które otrzymały zaproszenie do udziału w praktykach.
 
Program praktyk został podzielony na 4 tygodnie z odrębną tematyką poruszaną podczas każdego z nich. Pierwszy okres wprowadzający obejmował spotkania poświęcone regulacjom prawnym i organizacji funkcjonowania Urzędu: budżet Miasta, Wieloletnia Prognoza Finansowa, oraz fundusze europejskie. I od razu spojrzenie z drugiej strony petenta, mieszkańca, czyli wizyta w Urzędzie jednej z dzielnic Warszawy Bielany w Wydziale Obsługi Mieszkańców i wydziałach odpowiedzialnych za budżet i inwestycje. Nowe doświadczenie w zakresie zarządzania miejskim obiektem sportowym przyniosła wizyta w Centrum Rekreacyjno-Sportowym.
 
Drugi tydzień to zagadnienia, które były szczególnie oczekiwane przez studentów- poznanie praktycznej strony; jak się zarządza długiem dużego miasta. Zaprezentowano politykę zadłużenia, formy finansowania deficytu czy emisji obligacji w ramach programów emisji (niektóre z rozwiązań mające pionierski charakter na skalę polską i zgodne ze światowymi standardami). Uzupełnieniem przedstawianych informacji były spotkania z instytucjami współpracującymi tj. Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Bankiem PKO BP S.A. czy Bond Spot S.A.. Elementem związanym z pozyskiwaniem zadłużenia jest ocena wiarygodności miasta. Analitycy agencji ratingowej Fitch Ratings Polska opowiedzieli praktykantom o zasadach nadawania ocen samorządom, a także o ich współpracy z m.st. Warszawa. W celu zobrazowania kwestii zarządzania długiem z szerszej perspektywy, na zakończenie tej tematyki odbyła się wizyta w Departamencie Długu Publicznego Ministerstwa Finansów.
 
Wielkie zainteresowanie praktykantów wzbudziło unikatowe na skalę Polski zarządzanie płynnością finansową. Studenci zobaczyli sposób, w jaki następuje kontrola i system dystrybucji środków (przepływów) do jednostek miasta oraz mechanizm lokowania nadwyżek środków. W innych biurach mieli okazje poznać, jaka jest praktyczna strona dokonywania lokat terminowych w bankach. Przedstawiono zagadnienia prognozowania wolnych środków oraz monitoringu lokowanych środków. Od drugiej strony wizyta w banku obsługującym miasto (CITI Handlowy) dała sposobność do poznania pracy dealing room’u i spojrzenia od strony banku na współpracę z Miastem. Spotkanie z firmą Elektroniczna Giełda Kapitału (nowatorską firmą softwarową) oferującą platformę do lokowania wolnych środków unaoczniło duży potencjał do nowych rozwiązań w zakresie sektora publicznego. Pogłębiła to wizyta i całodniowe szkolenie z systemu Thomson Reuters.
 
W ostatnim tygodniu praktyk, studenci poznali wdrożony w Urzędzie Miasta i zarządzany przez BPDiZP system SAP.Kolejne dni studenci przeznaczyli na przygotowanie swoich prezentacji bazujących na zdobytych obserwacjach i doświadczeniach. Pracowali w ramach dwóch trzyosobowych zespołów. Skupili się na przedstawieniu dobrych praktyk płynących z Warszawy dla Siedlec i Kijowa.Przygotowanie tego projektu wymagało dużego zaangażowania ze stronnych wszystkich wydziałów i zespołów Biura. Zmieniona forma praktyk była bogata w nowe doświadczenia nie tylko dla praktykantów, ale również dla pracowników- nauczyła syntetycznego ujęcia posiadanej wiedzy oraz praktycznej umiejętności jej przekazania.
 
Podsumowanie
 
Nowe praktyki w Urzędzie m.st. Warszawy to nie tylko przyjazna i ciekawa lekcja, ale także przygotowanie młodych ludzi do wyzwań, jakie niosą ze sobą urbanizacja, gospodarka oparta na wiedzy i rynek pracy. Powszechnie wiadomo, że Miasta stanowią skarbnicę wiedzy dlatego wprowadzenie do jej środka młodych, ambitnych osób stanowi ogromną korzyść dla dwóch stron. Młodzi ludzie dostali szansę szerokiej obserwacji zadań, dzięki czemu mogą obiektywnie ocenić zadania realizowane przez samorząd - i to w dodatku największy w Polsce. Miasto natomiast zyskało swoich ambasadorów zainteresowanych zagadnieniami Miasta co może dać przełożenie w wyższej partycypacji młodych ludzi w sprawach Miasta a z pewnością większą świadomością Miasta w którym mieszkają i studiują.
 

Opinia jednej z uczestniczek praktyk-Pani Jolanty Woźnicy ze Szkoły Głównej Handlowej:

„Każdy student wybierając praktyki liczy na możliwość zdobycia doświadczenia umożliwiającego efektywny początek kariery. Podczas programu praktyk Young Professionals w BPDiZP nie tylko miałam możliwość spojrzenia na finanse samorządowe z perspektywy miasta, jakim jest Warszawa, ale także na poznanie wielu powiązanych z miastem instytucji. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z tak wysokim poziomem merytorycznym i takim zaangażowaniem w przekazywanie wiedzy. Z całą pewnością udział w praktykach zmienił moje wyobrażenie o pracy i zadaniach realizowanych w Urzędzie m.st. Warszawy”

 

Patrycja Bagińska – inicjator praktyk,

Wydział Analiz Finansowych i Zadłużenia

Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością

Urząd m.st. Warszawy