Jak wygląda proces rekrutacji do pracy w strukturach unijnych?

Proces rekrutacyjny jest organizowany i przeprowadzany przez European Personnel Selection Office w skrócie EPSO https://epso.europa.eu/pl/about-epso

EPSO organizuje nabór czyli tak zwane konkursy na urzędnika mianowanego europejskiej służby publicznej. Stanowisko urzędnika mianowanego wiąże się z przywilejami (np. co do zasady nieusuwalność), ale także obowiązkami (dotyczącymi między innymi konfliktu interesów), wszystko to opisane jest statucie europejskiej służby publicznej. 

Konkursy ogłaszane są na stronie EPSO https://epso.europa.eu/pl/job-opportunities/open-for-application, a rejestracja na nie odbywa się za pomocą formularza online. Konkurs jest procesem wieloetapowym, na pewno aby osiągnąć sukces należy się do niego odpowiednio przygotować. Nie wystarczy tutaj osiągnięcie pewnego pułapu, należy znaleźć się wśród kilku procent tych najlepszych. 

Do konkursów można przystępować wielokrotnie a osoba przystępująca do konkursu musi posiadać udokumentowaną znajomość przynajmniej dwóch języków urzędowych Unii.

Konkursy są otwarte dla obywateli wszystkich krajów Unii.

  • Konkurs składa się z testów numerycznych, werbalnych oraz na abstrakcyjne myślenie. Testy nie są proste, ale największym przeciwnikiem jest czas, ponieważ czasu na ich rozwiązanie jest prawdę mało.  
  • Po pomyślnym przejściu testów, najlepsi kandydaci zostają zaproszeni do tak zwanego Assessment Centre, w którym odbywają się następne części konkursu: pisemna i ustna. Mogą one polegać na przykład na zreferowaniu lub przygotowaniu prezentacji na zadany temat.
  • Kolejnym etapem będzie zadanie grupowe, gdzie będziemy musieli znaleźć rozwiązanie razem z innymi startującymi w konkursie. Należy tutaj wykazać się umiejętnościami miękkimi i brać aktywnie udział w dyskusji oraz umieć porozumieć się z innymi uczestnikami zadania, brać pod uwagę ich opinie. Ważny jest tu element zaskoczenia, szybkiego myślenia, łączenia faktów, analizy, wyciągania wniosków oraz umiejętność konstruktywnego przekazania swojego stanowiska. Podczas tego etapu każda z osób biorąca udział w zadaniu oceniana jest oddzielnie. 

Po pozytywnym przejściu postepowania konkursowego zostajemy wpisani na tak zwaną listę rezerwową. W tym momencie, możemy zacząć poszukiwania pracy. Ten proces zazwyczaj przebiega dwutorowo. Wydziały Komisji same kontaktują się z kandydatami o poszukiwanych kwalifikacjach lub kandydaci sami aplikują aktywnie poszukując pracy. Wysyłając aplikacje do wydziałów Dyrekcji Generalnych, które nas najbardziej interesują należy oczywiście, jak w przypadku każdej innej rekrutacji, załączyć list motywacyjny oraz CV. Aktywność w zakresie poszukiwania pracy jest mile widziana.

Inną formą zatrudnienia w Komisji Europejskiej są kontrakty czasowe (forma umowy na czas określony, zazwyczaj trwa 3 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 3), dla tak zwanych agentów kontraktowych - contract agents. Konkursy na kontrakty czasowe również są publikowane na stronie EPSO https://epso.europa.eu/pl/job-opportunities/open-for-application. Najczęściej są one nieco łatwiejsze do zdania, co przekłada się na kwestie zaszeregowania i wynagrodzenie.
Jeżeli swoją przyszłość wiążemy z pracą w administracji unijnej to podczas okresu zatrudnienia na kontrakcie czasowym powinniśmy, zdać konkurs na urzędnika mianowanego. 
 

Małgorzata Pitala - urzędnik mianowany Komisji Europejskiej, obecnie pracuje w Dyrekcji Generalnej do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz MŚP, współpracuje ze stowarzyszeniem polskich pracowników instytucji międzynarodowych Network.PL https://www.network-pl.org/