Oswoić Assessment Centre

O tym, że proces rekrutacji i selekcji jest stresujący mówić nikomu nie trzeba. Warto jednak powiedzieć o tym co zrobić, aby ten stres minimalizować. Jedną z najskuteczniejszych form w tym zakresie jest zadaniowe podejście do sytuacji problemowej, polegające na jak najlepszym poznaniu i oswojeniu stresora.

Na taki pomysł wpadli członkowie Studenckiego Koła Naukowego Rozwoju Osobistego, którzy zawrócili się do doradców zawodowych Działu Współpracy z Otoczeniem SGH z prośbą o przygotowanie i przeprowadzenie mini sesji Assessment Centre. 

Analiza rynku pracy i trendów w rekrutacji jednoznacznie potwierdza, że
w dzisiejszych czasach Assessment Centre jest metodą niezwykle popularną, zarówno przy procesach naboru na konkretne stanowiska pracy, jak i w doborze kandydatów na stażystów czy praktykantów. Jednakże z uwagi na wysokie koszty, czasochłonność metody, zauważa się jej ewolucję w kierunku skrótowych form, trwających do kilku godzin.

Taka właśnie mini sesja AC z udziałem członków Koła Naukowego odbyła się 14 maja br. Uczestniczyło w niej 7 osób oraz dwóch doradców zawodowych SGH w roli asesorów. Uczestnicy ubiegali się o fikcyjne stanowisko specjalisty ds. produktu i promocji. Przed sesją doradcy stworzyli siatkę kluczowych kompetencji pożądanych na tym stanowisku. Kompetencje zostały opisane na kilku poziomach, stanowiących zbiór konkretnych zachowań i umiejętności. W przypadku powyższej symulacji za kluczowe określono kompetencje takie jak: kreatywność, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność i siła perswazji, a także umiejętność podejmowania decyzji, planowanie i organizacja.

Część praktyczną poprzedziło teoretyczne wprowadzenie do tematu, w ramach którego doradcy – asesorzy przedstawiali dane metodologiczne, założenia oraz rys historyczny metody AC. Podpowiedzieli także (ze swojego rekruterskiego doświadczenia) kilka wskazówek dotyczących przygotowania się do sesji. Zasygnalizowali uczestnikom aspekty, na które asesorzy szczególnie zawracają uwagę, odpowiedzieli na pytania uczestników zarówno te z poziomu potencjalnego kandydata biorącego udział w sesji, jak i te z perspektywy osoby zajmującej się projektowaniem i moderowaniem sesji AC.

W trakcie symulacji uczestnicy wykonywali zadania zarówno grupowe, jak
i indywidulane. Mieli okazję sprawdzić się w ćwiczeniach polegających na dyskusji grupowej (zadania typu „in basket”), w zadaniu kreatywnym (budowa wieży z papieru), wykonali także ćwiczenie indywidualne (prezentacja).

Po wykonaniu wszystkich zadań każdy uczestnik podczas indywidualnej rozmowy z doradcą otrzymał feedback.

Warsztaty zostały wysoko ocenione przez uczestników spotkania (informacje z ankiet ewaluacyjnych), doceniona została zarówno treść i forma prowadzonych zajęć. Oczywiście należy zauważyć, że atmosfera panująca na sesji symulowanej różniła się od tej, która towarzyszy realnym procesom rekrutacyjnym. Majowe AC miało bardziej charakter poznawczo-zabawowy a nie stricte rywalizacyjny. Pomimo to, zdaniem uczestników można było „poczuć klimat” takiej formy rekrutacji, sprawdzić się i doświadczyć jak funkcjonuje się w grupie, jaką przyjmuje się rolę zespołową i przede wszystkim dowiedzieć się co tak naprawdę stanowi zawartość tego typu spotkań (to ważne szczególnie dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji uczestniczyć w AC).

Każda okazja do uczestnictwa czy w rozmowie rekrutacyjnej, w testach kwalifikacyjnych, czy właśnie w AC stanowi doskonałą szansę do ćwiczenia, oswajania się z tego typu sytuacjami. A przecież im bardziej jesteśmy bogatsi, zasobniejsi w wiedzę i umiejętności, tym stres rekrutacyjny będzie mniejszy. Dlatego warto brać udział w tego typu spotkaniach!

Doradcy zawodowi pragną podziękować członkom Koła Naukowego Rozwoju Osobistego za zaproszenie ich do realizacji sesji AC. Wyrażają także słowna uznania przede wszystkim za ich umiejętne wsłuchiwanie się w rynek pracy i proaktywne reagowanie na jego wymagania! Tak trzymać!

Kinga Strzelecka

Doradca zawodowy, Dział Współpracy z Otoczeniem SGH