Piątek, 2 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / O nas / Czym są biura karier?

Czym są biura karier?

Ogólne informacje o biurach karier

Czym jest biuro karier?

Biura karier działają jako jednostki organizacyjne uczelni wyższych od kilkudziesięciu lat, niektóre natomiast już od ponad stu m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanadzie oraz Australii, krajach gdzie gospodarka wolnorynkowa funkcjonuje od dawna. To tam właśnie biura karier działają w ścisłej współpracy z uczelniami. W latach 90-tych można było zaobserwować rozprzestrzenianie się idei tworzenia biur karier na inne kraje europejskie m.in. Niemcy, Francję, Szwecję, Finlandię, Holandię, Włochy, Hiszpanię, Grecję, Węgry, Rumunię oraz Polskę.

Historia biura karier

Pierwsze takie jednostki powstały właśnie w Wielkiej Brytanii przy renomowanych i liczących się uniwersytetach po II wojnie światowej pod nazwą Career Services. Wówczas uczelnie wyższe nie wykazywały dużego zainteresowania sytuacją swoich studentów i absolwentów. Jednakże, gdy szkolnictwo wyższe zyskało status edukacji masowej, konieczne było powołanie specjalnych placówek, które pomagały absolwentom podjąć pracę w ich zawodzie. Brytyjskie biura karier przez wiele lat swojej działalności wypracowały sobie wysokie standardy usług, dzięki którym zdobyły mocną pozycję w systemie pozyskiwania zatrudnienia. Należy zwrócić uwagę, że angielskie słowo career oznacza nie tylko sukces zawodowy, ale także po prostu rozwój zawodowy, oferując stanowiska pracy zarówno dla konserwatora powierzchni płaskich jak i dyrektora banku. Obecnie instytucje te zajmują się przede wszystkim zawodową promocją studentów i absolwentów uczelni wyższych, służą pomocą w funkcjonowaniu na rynku pracy, kładąc nacisk na poradnictwo zawodowe oraz wyznaczanie dalszej ścieżki zawodowej studentów w oparciu o przeprowadzane testy psychologiczne. Ponad to w zakres ich funkcji wchodzi również współpraca z firmami, ich filiami w kraju i zagranicą, fundacjami, różnymi stowarzyszeniami oraz uczestnictwo w ogólnokrajowych badaniach statystycznych sytuacji zawodowych absolwentów. Do biur karier zgłaszać się mogą studenci, natomiast absolwenci kierowani się do krajowego systemu poradnictwa pracy tzw. biur pracy. Sieć biur brytyjskich AGCAS zajmuje się zbieraniem i porządkowaniem informacji nt. poszczególnych zawodów i pracodawców. Przy Ministerstwie Edukacji w Wielkiej Brytanii działa również agencja HESA, której zadaniem jest m. in. prowadzenie statystyk stopnia zatrudnienia absolwentów uczelni brytyjskich oraz w poszczególnych zawodach.

Biura karier w Europie

Ministerstwo Edukacji w Finlandii podjęło decyzję o utworzeniu biur karier na wszystkich uczelniach wyższych. Stanowią one integralny element struktur uczelni oraz do niedawna finansowane były przez ministerstwo. Istotny jest fakt, że wysokość środków finansowych oraz dotacji dla uczelni, przeznaczanych przez ministerstwo, uzależniona jest od sukcesów i osiągnięć absolwentów na rynku pracy oraz od wskaźnika zatrudnialności. Natomiast jednym z głównych zadań fińskich biur karier, poza doradztwem zawodowym i pomocą absolwentom, jest właśnie wyznaczanie tych wskaźników i kontrolowanie sytuacji zawodowej absolwentów. Stąd konieczność powołania tychże jednostek.

Działalność biur karier w Niemczech ma charakter bardziej informacyjny niż doradczy. W kraju tym istnieje obowiązek odbycia przez studenta semestralnych bądź rocznych praktyk oraz zaliczenia kursów zawodowych szybkiego pisania na klawiaturze, kursów komputerowych przez studentów kierunków niezawodowych tj. biologia, geografia, historia lub filozofia. W tym celu powołane zostały właśnie te jednostki uczelniane, które pomagają absolwentom znaleźć pracę, zaś studentom oferują wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia zawodowe oraz ściśle współpracują z pracodawcami.

Biura karier w krajach takich jak Francja, Włochy, Hiszpania, Grecja, a także Polska objęte są wieloma programami edukacyjnymi Unii Europejskiej, które poruszają problematykę doradztwa zawodowego. Ich głównymi priorytetami jest ułatwianie wchodzenia na rynek pracy jak również wyrównywanie możliwości zawodowych. Dzięki znacznego wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej każdego roku, jednostki te mają duże możliwości poszerzania zakresu swojej działalności.

Biura karier w Polsce

Z chwilą nadejścia w Polsce zmian ekonomicznych wynikłych z przejścia z gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej, nastąpiło gwałtowne podwyższenie poziomu bezrobocia. Wymagający rynek pracy oraz stopniowy wzrost liczby studentów w kraju, spowodował, że dyplom ukończenia uczelni wyższej nie zapewniał uzyskania satysfakcjonującego miejsca pracy. Zaistniała konieczność utworzenia instytucji, która pomogłaby studentom oraz absolwentom na swobodne wejście w aktywne życie zawodowe i poruszanie się po coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy.
Struktura i działalność pierwszego polskiego biura karier powielała wzorce brytyjskie. Zostało ono powołane w 1993 r. przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Merytorycznego wsparcia całemu przedsięwzięciu udzielił John C. Franks, szef biura karier z Uniwersytetu w Hull. Rezultatem tego było zawarcie porozumienia z tamtejszym Wojewódzkim Urzędem Pracy, dzięki czemu stworzona została jednostka o rozległym obszarze działań, zmierzających w kierunku znajdywania zatrudnienia dla absolwentów.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych można było zaobserwować dynamiczny rozwój uczelni wyższych. Dzięki unijnemu programowi TEMPUS-PHARE oraz inicjatywy Uniwersytetów w Wielkiej Brytanii i Amsterdamie oraz Krajowego Urzędu Pracy i Ministerstwa Edukacji Narodowej w 1997 r. powstało 8 kolejnych przyuczelnianych placówek tego typu. Początkowo wsparcie ze strony Unii Europejskiej ograniczało się do szkoleń prowadzonych przez ekspertów unijnych, a także wyjazdów pracowników polskich biur na szkolenia i warsztaty zagraniczne. Natomiast podstawowe koszty tj. wynagrodzenia, lokalu i sprzętu pracowniczego ponosiły (i trwa to do dziś) Krajowy Urząd Pracy oraz placówki w każdym z województw. Rok później powołana została Ogólnopolska Sieć biur karier, nieformalna struktura partnerska, zrzeszająca obecnie ponad 100 biur karier w Polsce. Jej głównymi zadaniami jest kreowanie wzorca wyspecjalizowanego biura karier oraz wypracowanie standardów jego funkcjonowania, jak również propagowanie samej idei takich instytucji w środowisku uczelnianym, doradztwa zawodowego o charakterze indywidualnym i grupowym, informowania studentów i absolwentów o możliwościach na rynku pracy oraz nawiązywania kontaktów z pracodawcami. Następnie w roku 2002 zainicjowany został przez Ministerstwo Pracy konkurs w ramach projektu „Pierwsza Praca”. Wygraną były dotacje, pozwalające na stworzenie i rozwój nowopowstałych biur karier. Dzięki całej akcji powstało znacznie więcej takich instytucji.
W chwili obecnej w Polsce istnieje ponad 170 akademickich biur karier, zajmujących się poradnictwem zawodowym. Największą ich koncentrację obserwuje się w głównych ośrodkach akademickich m.in. Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Kielcach. W ostatnim czasie zanotowano nie tylko znaczny przyrost liczby tychże jednostek, ale również ich wzmożona specjalizacja. Coraz więcej biur udziela pomocy studentom konkretnego kierunku oraz osobom niepełnosprawnym.

Misja biur karier

Biura Karier przede wszystkim stanowią pomost między studentami i absolwentami szkół wyższych a rynkiem pracy. Ponad to:

 • Dostarczają informacji o rynku pracy: procedurach rekrutacyjnych firm, o wymaganiach kwalifikacyjnych wobec kandydatów na oferowane stanowiska, o możliwości podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych, językowych, szkoleniach w kraju i za granicą;
 • Pozyskują od pracodawców oferty pracy, praktyk i staży w kraju i zagranicą;
 • Prowadzą doradztwo zawodowe w formie grupowej oraz indywidualnej dla studentów i absolwentów: na podstawie testów psychologicznych określają predyspozycje do pracy na danym stanowisku oraz pomagają ustalić ścieżkę kariery;
 • Uczą autoprezentacji: pomagają jak najlepiej zaprezentować się pracodawcy, sporządzić życiorys oraz list motywacyjny, pomyślnie odbyć rozmowę kwalifikacyjną;
 • Budują bazy danych pracodawców oraz studentów i absolwentów, w celu wyselekcjonowania potencjalnych pracowników o umiejętnościach i predyspozycjach najbardziej odpowiadających wymaganiom pracodawcy;
 • Monitorują działania zawodowe i osiągnięcia absolwentów na rynku pracy, a na podstawie zgromadzonych danych i statystyk informują uczelnie wyższe o zaobserwowanych tendencjach na rynku pracy oraz potrzebach tworzenia wymaganego na rynku profilu kształcenia;
 • Inicjują spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami tj. konferencje, seminaria, prezentacje firm na terenie uczelni, Targi Pracy;
 • Promują wizerunek uczelni wyższych w środowisku akademickim oraz poza jego obrębem;
 • Promują ideę biur karier oraz ich powoływania na innych uczelniach wyższych.

Z pomocy biur karier korzystają:

 • studenci i absolwenci chcący uzyskać poradę zawodową oraz informację o sytuacji na rynku pracy;
 • pracodawcy poszukujący odpowiednich kandydatów na oferowane przez nich miejsca pracy oraz praktyki i staże;
 • uczelnie wyższe sprawdzające funkcjonowanie i procedury kształcenia, na podstawie danych gromadzonych za pośrednictwem biur karier.