Sobota, 19 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Dokumenty / Regulamin Programu Rabatowego Groupcard

Regulamin Programu Rabatowego Groupcard

§1

Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Program Rabatowy Groupcard – usługa oferowana przez Klub Absolwentów SGH jego uczestnikom.
 2. Organizator Programu – Biuro ds. Absolwentów SGH.
 3. Uczestnik Klubu Absolwentów SGH – Absolwent studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych, który przystąpił do Klubu Absolwentów SGH.
 4. Uczestnik Programu – posiadacz Karty Rabatowej Groupcard, uprawniony do korzystania ze zniżek na towary i usługi oferowane na stronie Groupcard.pl.
 5. Karta Rabatowa Groupcard - Karta rabatowa uprawniająca Absolwentów do korzystania z rabatów na towary i usługi oferowane przez Partnerów Groupcard. Karta Rabatowa jest kartą spersonalizowaną imieniem i nazwiskiem jej właściciela.
 6. Groupcard - Groupcard Dariusz Sokół z siedzibą przy ulicy Wał Zawadowski 87, 02-986 Warszawa, NIP 951-215-06-93, REGON 141827701 prowadzona przez Dariusza Sokół, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Dariusza Sokół.
 7. Groupcard.pl - Serwis prowadzony przez Groupcard.pl w języku polskim, w ramach którego organizowana jest sprzedaż usług on-line o charakterze otwartym, dostępnych w serwisie i oferowanych przez Partnerów Groupcard.pl, zamieszczonych w serwisie przez Groupcard. Serwis prowadzony jest za pośrednictwem strony www.groupcard.pl. Administratorem strony i serwisu jest Groupcard.pl Dariusz Sokół.
 8. Partner Groupcard - Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą oferująca towary lub usługi w ramach serwisu Groupcard.pl w cenach z uwzględnieniem rabatów przedstawionych w serwisie Groupcard.pl

§2

Warunki przystąpienia do Programu Rabatowego Groupcard

 1. Uczestnikami Programu Rabatowego Groupcard mogą być Uczestnicy Klubu Absolwentów SGH.
 2. Uczestnik Klubu Absolwentów SGH w celu zgłoszenia chęci posiadania Karty Rabatowej Groupcard wypełnia formularz zgłoszeniowy, gdzie podaje następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu.
 3. Uczestnik Klubu Absolwentów SGH wypełniając zgłoszenie oświadcza, że dane, które podał są prawdziwe oraz akceptuje niniejszy regulamin. Tym samym wyraża zgodę na otrzymanie wiadomości e-mail dotyczącej formy i kwocie płatności za Kartę Rabatową Groupcard.
 4. Wypełnienie zgłoszenia i uiszczenie opłaty za Kartę Rabatową Groupcard jest jednoznaczne z przystąpieniem do Programu Rabatowego Groupcard.
 5. Nieuiszczenie opłaty za Kartę w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z przystąpienia do Programu Rabatowego Groupcard.
 6. Opłata za Kartę Rabatową Groupcard jest uiszczana z góry i pełni funkcję rocznego abonamentu uprawniającego do korzystania ze zniżek na towary i usługi przez jeden rok kalendarzowy.
 7. Całkowita cena za Kartę Rabatową podana jest w treści oferty zamieszczonej w serwisie Groupcard.pl
 8. Cena Karty Rabatowej wyniesie 25 zł po zarejestrowaniu do wyznaczonej daty 100 zgłoszeń chęci posiadania Karty przez Uczestników Klubu Absolwentów SGH.
 9. Cena Karty może ulec zmianie, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zostanie zarejestrowanych 100 zgłoszeń.
 10. Data rejestrowania zgłoszeń może ulec przesunięciu, jeżeli w tym terminie nie zostanie zarejestrowanych 100 zgłoszeń.
 11. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Programie Rabatowym jeżeli w sytuacji o której mowa w ust. 9, cena za Kartę wyniesie więcej niż 25 zł.

§3

Korzystanie z Programu Rabatowego

 1. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo korzystania z oferty Programu Rabatowego Groupcard.
 2. Chcąc skorzystać z oferty Programu w chwili zakupu towaru lub usługi, okazuje Kartę Rabatową Partnerowi Groupcard.
 3. Zniżki oraz towary i usługi będące przedmiotem Programu Rabatowego oferowane są przez Partnerów Groupcard na podstawie umów zawartych z Groupcard. Wyłączna odpowiedzialność z tytułu realizacji oferty Programu Rabatowego spoczywa na Partnerach Groupcard.
 4. Uczestnik Programu, na życzenie przedstawiciela Partnera Groupcard powinien okazać, oprócz Karty, dokument tożsamości.
 5. Niezrealizowanie przez Partnera Groupcard oferty Programu Rabatowego uprawnia Uczestnika Programu do poinformowania o tym fakcie Organizatora Programu.
 6. Niezależnie od tych działań Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wystąpienia z roszczeniem wobec danego Partnera Groupcard.
 7. Groupcard będzie przesyłać Uczestnikom Programu newsletter z informacjami handlowymi o zniżkach na towary i usługi.
 8. Uczestnik Programu ma prawo do rezygnacji z otrzymywania newslettera.

§4

Karta Rabatowa i Płatności

 1. Płatności należy przekazywać, rachunek bankowy Groupcard Dariusz Sokół [Groupcard.pl ul. Wał Zawadowski 87, 02-986 Warszawa, NIP: 951-215-06-93 REGON: 141827701 Mbank numer rachunku: 64 1140 2004 0000 3302 6162 8240]
 2. W celu usprawnienia obsługi płatności, wpłaty należy realizować przez PayU PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444 KRS 0000274399.
 3. Sprzedaż Karty Rabatowej dochodzi do skutku wyłącznie w przypadku wpłynięcia płatności na konto bankowe o którym mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie opłata za Kartę nie podlega zwrotowi.
 5. Po wpłynięciu środków na konto Groupcard.pl, Karta Rabatowa zostanie wysłana Użytkownikowi na wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym adres pocztowy.
 6. Tylko Karta Rabatowa stanowi podstawę do skorzystania z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu Groupcard.pl przez Partnera. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia karty Rabatowej w miejscu jej wykorzystywania.
 7. Karta Rabatowa zakupiona w serwisie nie może podlegać sprzedaży innym osobom lub podmiotom gospodarczym.
 8. W razie stwierdzenia, że Kartą posługuje się osoba nieuprawniona, Organizator bądź Groupcard ma prawo unieważnić Kartę.
 9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Karty Organizator Programu, na wniosek Uczestnika Programu, wystawia nową Kartę za opłatą zgodną z obowiązującym cennikiem stanowiącym załącznik niniejszego Regulaminu.


§5

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podawane w formularzu zgłoszeniowym przez Uczestników Programu są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Biuro ds. Absolwentów SGH zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Dane osobowe Uczestników są przekazywane Groupcard tylko i wyłącznie do celów realizacji Kart Rabatowych oraz wysyłki newslettera z najświeższymi ofertami zamieszczanymi na stronie groupcard.pl.
 3. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane będą dane osobowe Uczestników Programu jest Biuro ds. Absolwentów SGH.
 4. W każdej chwili Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do żądania usunięcia lub skorygowania danych osobowych. Uczestnik ma także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W takim przypadku, o ile nastąpiło to przed upłynięciem daty ważności Karty Rabatowej, umowa zawarta między Biurem a Uczestnikiem Programu ulega rozwiązaniu, a Karta Rabatowa zostaje anulowana i Uczestnik Programu ma obowiązek jej zwrotu Groupcard.pl na adres
 5. [ul. Wał Zawadowski 87, 02-986 Warszawa, NIP: 951-215-06-93, REGON: 141827701]

§6

Reklamacje

 1. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie groupcard.pl lub w formie pisemnej.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Groupcard zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie lub wyjaśnienia we wskazanym przez Groupcard zakresie i terminie.
 3. Groupcard rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Groupcard danymi, z zastrzeżeniem, że Groupcard może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Uczestnika Programu Rabatowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Groupcard może wysłać odpowiedź w inny sposób wskazany przez składającego reklamację.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, który nie będzie krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.
 2. W chwili wejścia w życie zmian Uczestnik Programu Rabatowego zostanie drogą mailową powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Programie Rabatowym. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Karty Rabatowej Groupcard.pl na adres: [ul. Wał Zawadowski 87, 02-986 Warszawa, NIP: 951-215-06-93, REGON: 141827701]
 3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie Rabatowym Groupcard poprzez poinformowanie o tym fakcie telefonicznie bądź mailowo Organizatora. Następnie dane Uczestnika Programu są usuwane z bazy kontaktów Groupcard. Uczestnik Programu zobowiązany jest do zwrotu Karty Rabatowej Groupcard.pl na adres: ul. Wał Zawadowski 87, 02-986 Warszawa, NIP: 951-215-06-93, REGON: 141827701.
 4. Z ważnych przyczyn Groupcard może odmówić dalszej współpracy z Uczestnikiem Programu Rabatowego.
 5. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Groupcard lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Uczestnikiem Programu Rabatowego a Groupcard, którego przedmiotem są usługi świadczone przez Groupcard na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo cywilne.
 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Groupcard w ramach Programu Rabatowego będą rozstrzygane przez sąd dla m.st. Warszawy.
 8. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 9. Groupcard zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Uczestnika Programu Rabatowego, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 10. Wyłącznym źródłem zobowiązań Groupcard jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.02.2012 r.