Czwartek, 24 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Dokumenty / REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE GDAŃSKICH I POMORSKICH OBIEKTÓW FORTYFIKACYJNYCH

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE GDAŃSKICH I POMORSKICH OBIEKTÓW FORTYFIKACYJNYCH

ADRESACI KONKURSU

Studenci III – V roku studiów magisterskich, studenci III roku studiów licencjackich, doktoranci, absolwenci (do jednego roku po studiach) publicznych i niepublicznych uczelni wyższych w Polsce, niezależnie od kierunku, rodzaju i trybu studiów.

ORGANIZATORZY KONKURSU

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej działające w strukturach Gdańskiej Fundacji Wody,

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu – Wydział Turystyki i Rekreacji,

Politechnika Gdańska– Wydział Architektury.  

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest stworzenie interdyscyplinarnej koncepcji zagospodarowania fortyfikacji militarnych położonych na terenie Miasta Gdańska. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane przez zespół składający się z przedstawicieli różnych kierunków / dyscyplin naukowych. Każdy zespół zadaniowy realizuje jedno, takie samo zadanie. Zespół zadaniowy może rozszerzać dany temat, zarówno przestrzennie (np. może zaproponować szerszy „kołnierz” działań), jak i problemowo (np. uwzględnić zagadnienia energooszczędności
i recyklingu odpadów, transportu ekologicznego, oprócz koncepcji właściwej). Podstawę oceny przez jury stanowić będzie zadany temat.

Do konkursu mogą być zgłaszane zespoły konkursowe (3-5 osób) lub osoby indywidualne, które stworzą zespoły robocze podczas II etapu konkursu. Praca powinna charakteryzować się innowacyjnym, perspektywicznym, wieloaspektowym podejściem do tematu.

Przykładowe grupy tematyczne/ kategorie:

1.      Przyrodnicze aspekty wykorzystywania Gdańskich fortyfikacji.

2.      Ekonomiczne aspekty wykorzystywania Gdańskich fortyfikacji

3.      Innowacyjny sposób zagospodarowania Gdańskich fortyfikacji

4.      Stworzenie koncepcji utworzenia  dydaktycznego parku przyrodniczo-kulturowego

5.      Fortyfikacje Gdańskie jako produkt turystyczny, itp.

6.      Fortyfikacje gdańskie  jako element zrównoważonej architektury komercyjnej.  

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 Etap 1 Aplikacja - CV oraz zwięzłą charakterystykę (1 strona formatu A4, czcionka (Times 12 pkt), marginesy (2 cm) koncepcji/pomysłu na zagospodarowanie Twierdzy Wisłoujście  należy przesłać do dnia 5 lipca 2011 roku pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.s@ciee-gda.pl lub tradycyjną na adres: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, ul. Straganiarska 43/46 80- 837 Gdańsk. (liczy się data stempla pocztowego).  

Etap II Case stady - etap drugi trwa 9 dni i jest podzielony na trzy części. Siedzibą konkursu jest Miasto Gdańsk. Uczestnikom etapu II Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie (śniadania, obiadokolacje).

Część 1 przeznaczona jest na zakwaterowanie, aklimatyzację uczestników, stworzenie przez uczestników zespołów zadaniowych, przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej jak i praktycznej wprowadzającej w problematykę zadania konkursowego – warsztaty stacjonarne i terenowe (2-3 dni),

Część 2 przeznaczona jest na realizację/opracowanie wylosowanych zadań konkursowych (4-5 dni),

Część 3 stanowi prezentacja efektów pracy zespołów zadaniowych, ewaluacja konkursu, oraz uroczyste zakończenie konkursu (1-2 dni).

JURY KONKURSOWE

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury konkursowe. Jury składa się z przedstawicieli: organizatorów, administracji samorządowej, świata nauki. Jury Konkursu decyduje o ilości nagród oraz o rozdziale puli nagród pomiędzy laureatów.

KRYTERIA ZAKRESU OCENY PRAC

Kryterium zakresu oceny prac jest:

1. Stopień przydatności dla rozwiązywania problemów przestrzennych (wszechstronność wykorzystania obiektu fortyfikacyjnego, jego funkcjonalność, przystosowanie obiektu do potrzeb szerokiego grona adresatów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych. Uwzględnienie aspektu: ekonomicznego, kształtowania i ochrony krajobrazu, ochrony przyrody i środowiska, społecznego, turystycznego, regionalnego w wykorzystaniu fortyfikacji itp.).

2. Zastosowana przez autorów metodologia.

3. Innowacyjność zadania projektowego lub przedstawienia zagadnień stanowiących temat pracy.

4. Wartość merytoryczna projektu.

5. Interdyscyplinarność pracy, wykazana w pracy samodzielność autorów.

6. Uzasadnienie pomysłu.

7. Forma graficzna, jasność i przejrzystość prezentacji 

ZWYCIĘZCA KONKURSU

Jury Konkursu wyłoni zwycięzców, w oparciu o kryteria zakresu oceny prac. Zwycięzcami konkursu będą Autorzy, których prace uzyskają największą ilość punktów, przy czym Jury może zadecydować o nie przyznaniu żadnej nagrody lub nie przyznaniu I i/lub II i/lub III nagrody. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne i niezaskarżalne.

TRYB ROZSTRZYGANIA KONKURSU

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na specjalnie zorganizowanej Konferencji, nie później niż
do końca listopada każdego roku. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatorów.

NAGRODY

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej działające w strukturach Gdańskiej Fundacji Wody jest corocznie Fundatorem nagrody głównej. Pula nagród może zostać zwiększona o nagrody przyznane przez Fundatorów nagród specjalnych. Pula nagród jest ogłaszana przez organizatora na stronie internetowej http://www.ciee-gda.pl

PUBLIKACJA PRAC

Uczestnik Konkursu z chwilą przekazania pracy konkursowej udziela organizatorom nieodpłatnie licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanej na konkurs pracy na polach eksploatacji określonych w art. 50 punkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006.90.631). Szczegółowe warunki publikacji pracy zostaną spisane w umowie zawartej pomiędzy laureatami wyróżnionej pracy a Gdańską Fundacją Wody.

DODATKOWE INFORMACJE

Organizator nie zwraca prac konkursowych. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu w celu sprawnej realizacji procesu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do podpisania klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/” Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: katarzyna.s@ciee-gda.pl lub pod nr tel. (058) 301 80 99.