Niedziela, 27 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Dokumenty / REGULAMIN KONKURSU NA LOGO / ZNAK GRAFICZNY PROJEKTU

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO / ZNAK GRAFICZNY PROJEKTU

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej przy Gdańskiej Fundacji Wody

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu – Wydział Turystyki i Rekreacji

Politechnika Gdańska – Wydział Architektury

CELE KONKURSU

1.     Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaku graficznego/logo:

 • charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym,
 • nawiązującego w jak największym stopniu do idei i celów interdyscyplinarności projektu „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności”
 • umożliwiającego pełną identyfikację projektu „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności”,  pełniącego rolę marketingową oraz promocyjną
 • stanowiącego inspirację/podstawę do opracowania materiałów promujących konkurs

PRZEDMIOT KONKURSU

1.  Przedmiotem konkursu jest opracowanie elementu identyfikacji wizualnej (znaku graficznego) dla projektu „Fortyfikacje  Gdańska  i Pomorza – kultura autentyczności”, zwanego dalej projektem.

2.  Wyłoniony w Konkursie znak graficzny (logo) będzie wykorzystywany do identyfikacji wizualnej (celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp.) projektu „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności”

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.  Przystąpienie do Konkursu polega na dostarczeniu bezpośrednio lub przesłaniu listownym w terminie do dnia 15 czerwca 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) pracy konkursowej, zawierającej projekt znaku graficznego (LOGO) na adres:

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

ul. Straganiarska 43/46, 80-837 Gdańsk

Z dopiskiem „konkurs na  logo”

2.  Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne.

3.  Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać wyłącznie prace konkursowe wykonane osobiście - indywidualnie lub zespołowo.

4.  Prace konkursowe winny być oznaczone kodem dowolnie wybranym przez autora.

5.  Nazwy wszystkich plików elektronicznych zapisanych na płycie CD lub DVD powinny rozpoczynać się od kodu pracy.

6.  Załączony do pracy Formularz zgłoszeniowy musi być dołączony do pracy w zamkniętej kopercie opatrzonej kodem wskazanym w pkt 4.

7.  Umieszczenie na pracy konkursowej lub na załączonej kopercie z Formularzem zgłoszeniowym informacji mogącej ujawnić tożsamość autora dyskwalifikuje dostarczoną pracę.

8.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatorów konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ ORAZ ZASADY SKŁADANIA PROPOZYCJI LOGA:

1.  Uczestnik konkursu zobowiązany jest przedstawić dwa warianty logo:

 • składający się wyłącznie z sygnetu (symbolu)
 • składający się z sygnetu (symbolu) oraz logotypu (stylizacji literowej) słów „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności”.

2.  Na konkurs można nadesłać od 1 do 3 projektów.

3.  Projekty należy zapisać na płycie CD jako pliki: AI (Adobe Ilustrator) lub TIFF
(w rozdzielczości 300 dpi), CMYK – oraz dołączyć wydruki komputerowe. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej.

4.  Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z  zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.

5.  Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

6.  Prace konkursowe naruszające prawa osób trzecich lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

7.  Każdy z wariantów logo musi występować w wersji kolorowej oraz czarno–białej w dwóch rozmiarach: mieszczącej się w polu 15x15 cm oraz mieszczącej się w polu 5x5 cm

8.  Prace konkursowe należy wykonać:

 • w formie kolorowego wydruku znaku graficznego (LOGO) zajmującego maksymalny obszar 15x15 cm oraz jego zmniejszoną wersję zajmującą maksymalny obszar 5x5 cm na sztywnym podkładzie formatu A4 (gramatura papieru min. 250 g/m2),
 • w formie czarno–białego wydruku znaku graficznego (LOGO) zajmującego maksymalny obszar 15x15 cm oraz jego zmniejszoną wersję zajmującą maksymalny obszar 5x5 cm na sztywnym podkładzie formatu A4 (gramatura papieru min. 250 g/m2),
 • w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD w formacie TIFF i rozdzielczości 300 dpi, do którego należy dołączyć opis techniczny dot. użytych kolorów,
 • każda z plansz musi być oznaczona kodem. Kod powinien być umieszczony w prawym górnym rogu planszy i mieć wysokość 1cm.
 • do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do regulaminu). W przypadku, gdy uczestnik konkursu zgłasza więcej niż jedną pracę konkursową, powinien oznaczyć każdą z nich kolejnym numerem. Wersję elektroniczną pracy należy oznaczyć podając w nazwie pliku kod pracy zgodny z kodem na planszach z wydrukami pracy.

9.  Praca konkursowa może mieć więcej niż jednego autora. W takim przypadku nagroda zostanie w równych częściach podzielona pomiędzy osoby tworzące zespół autorski.
W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych nagroda zostanie przekazana podmiotowi, który zgłosił projekt do Konkursu.

10.  Przystąpienie do Konkursu i podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników po zakończeniu Konkursu zostaną zniszczone.

11.  Z dniem przystąpienia do Konkursu, uczestnik zobowiązuje się, w przypadku wygranej przenieść na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby), do pracy konkursowej dostarczonej Organizatorowi wraz z prawem do dokonywania w niej zmian oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) w szczególności na polu eksploatacji związanym z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawo do:

 • wyłącznego używania i wykorzystania pracy konkursowej we wszelkiej działalności promocyjnej reklamowej, informacyjnej i usługowej,
 • utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej wszelkimi technikami graficznymi,
 • zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu pracy konkursowej na nośnikach elektronicznych,
 • publicznego wystawiania i wyświetlania pracy konkursowej na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
 • nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,
 • wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych z wykorzystaniem pracy konkursowej,
 • wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia pracy konkursowej w Internecie,
 • publicznego wystawiania pracy konkursowej,
 • najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia pracy konkursowej.

14.  Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatorów Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej nadesłanej wraz ze zgłoszeniem konkursowym.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1.   Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:

 • działać jako symbol,
 • budzić skojarzenia z  nazwą interdyscyplinarnego konkursu „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności”
 • być niepowtarzalna i oryginalna,
 • być łatwa do rozpoznania i zapamiętania,
 • być niezależna od środka powielania (uniwersalna) i łatwo skalowalna,
 • projekt graficzny logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania – w tym w materiałach promocyjnych i reklamowych,

2.   Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • wartości projektowe: oryginalność,
 • wartości marketingowe: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania,
 • wartości użytkowe: niezależność od nośnika i środka powielania oraz przekazu, łatwa skalowalność i czytelność w różnych skalach, funkcjonowanie w wersji czarno – białej i barwnej (w tym jako grafika komputerowa)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1.  Nad przebiegiem Konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów Konkursu zwaną dalej Komisją.

2.   Po dokonaniu oceny i wyłonieniu pracy, która zostanie nagrodzona, kody prac zostają rozszyfrowane przez sekretarza konkursu poprzez otwarcie koperty z formularzem zgłoszeniowym do konkursu.

3.   Wskazany przez Komisję zwycięzca Konkursu zostaje przekazany do akceptacji Organizatorom, który akceptuje wskazanie Komisji lub podejmuje decyzję o unieważnieniu Konkursu.

4.   Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do końca sierpnia 2010 roku

5.   Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronach internetowych Organizatorów Konkursu  www.arch.pg.gda.pl, www.ciee-gda.pl, www.awf.gda.pl .

6.   Uczestnik Konkursu, którego praca konkursowa zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najlepszą i zaakceptowana przez Organizatorów, zostanie powiadomiony o zwycięstwie oraz o terminie i miejscu wręczenia nagrody telefonicznie lub listownie.

7.  Zwycięski projekt znaku graficznego (LOGO) stanie się własnością Organizatorów na podstawie umowy zawartej z autorem projektu. W umowie zostaną uregulowane wszelkie kwestie związane z przejęciem autorskich praw majątkowych do projektu oraz możliwością wykorzystania go do własnych potrzeb Organizatorów.

8.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

9.   Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego bez wybierania najlepszej pracy, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1.   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu.

2.   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.

3.   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy z komunikacją, przesyłaniem zgłoszeń konkursowych, bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na wynik Konkursu.

4.   Organizatorzy zapewniają, iż informacje o pracach nie nagrodzonych oraz ich autorach nie będą podawane do publicznej wiadomości, a zgłoszone prace nie będą wykorzystane w żaden sposób przez Organizatorów.

5.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wynikłej z niepowiadomienia
o zmianie miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu lub zmianę innych jego danych uniemożliwiającą przesłanie lub odbiór nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

1.   Uczestnik jest w pełni odpowiedzialny za podanie nieprawdziwych lub błędnych danych
w formularzu zgłoszeniowym Konkursu.

2.   Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

3.   Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez Uczestnika praw lub dóbr osób trzecich.

ZWYCIĘZCA KONKURSU

1.   Jury Konkursu wyłoni laureata, w oparciu o kryteria zakresu oceny prac. Laureatem konkursu będzie Autor (osoba indywidualna lub zespół), którego praca uzyska największą ilość punktów. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne i niezaskarżalne. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.  

TRYB ROZSTRZYGANIA KONKURSU

1.   Uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu odbędzie się na specjalnie zorganizowanej uroczystości, nie później niż do końca października 2010 roku. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu laureata zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatorów.

2.   Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

NAGRODY

1.  Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 500,00 (słownie: tysiąc pięćset złotych) Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy Konkursu w czasie i miejscu wyznaczonym przez Organizatorów nie później niż do końca października.

2.   Nagroda jest jednocześnie honorarium za przekazanie prawa do wykorzystywania nagrodzonego logo na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

DODATKOWE INFORMACJE

1.   Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny. Organizatorzy mogą wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu w celu sprawnej realizacji procesu Konkursu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: katarzyna.s@ciee-gda.pl lub pod nr tel. (058) 301 80 99.