Niedziela, 27 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Dokumenty / REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

ADRESACI Studenci, doktoranci, absolwenci (do dwóch lat po studiach) publicznych i niepublicznych uczelni wyższych w Polsce, niezależnie od kierunku, rodzaju i trybu studiów.


 

ORGANIZATORZY

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Gdańskiej Fundacji Wody,

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu – Wydział Turystyki i Rekreacji,

Politechnika Gdańska– Wydział Architektury.

 

PATRONAT HONOROWY

Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów – pani Magdalena Pramfelt

Marszałek Województwa Pomorskiego – pan Mieczysław Struk

 

PARTNER STRATEGICZNY

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 

PATRONAT MEDIALNY

Portal urbanistyka.info

Portal gdansk.pl

 

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest stworzenie interdyscyplinarnej koncepcji zagospodarowania fortyfikacji militarnych położonych na terenie Miasta Gdańska oraz Województwa Pomorskiego. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane przez zespół składający się z przedstawicieli różnych kierunków / dyscyplin naukowych. Każdy zespół zadaniowy realizuje jedno, takie samo zadanie. Zespół zadaniowy może rozszerzać dany temat, zarówno przestrzennie (np. może zaproponować szerszy „kołnierz” działań), jak i problemowo (np. uwzględnić zagadnienia energooszczędności i recyklingu odpadów, transportu ekologicznego, oprócz koncepcji właściwej). Podstawę oceny przez jury stanowić będzie zadany temat.

Do konkursu mogą być zgłaszane zespoły konkursowe (do 5 osób) lub osoby indywidualne, które stworzą zespoły robocze podczas II etapu konkursu. Praca powinna charakteryzować się innowacyjnym, perspektywicznym, wieloaspektowym podejściem do tematu.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 Etap 1 Aplikacja – formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 16 września 2011 roku pocztą elektroniczną na adres e-mail: fortyfikacje.konkurs@gmail.com.

Etap II Case study - etap drugi trwa 4 dni od 5 do 8 października 2011 r. i jest podzielony na trzy części. Uczestnikom etapu II Organizator zapewnia wyżywienie (przerwy kawowe oraz jeden ciepły posiłek).

Część 1 przeznaczona jest na zakwaterowanie (uczestnicy spoza Trójmiasta), aklimatyzację uczestników, stworzenie przez uczestników zespołów zadaniowych, przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej jak i praktycznej wprowadzającej w problematykę zadania konkursowego – warsztaty stacjonarne i terenowe.

Część 2 przeznaczona jest na realizację/opracowanie wylosowanych zadań konkursowych.

Część 3 stanowi prezentacja efektów pracy zespołów zadaniowych, ewaluacja konkursu, oraz uroczyste zakończenie konkursu.

JURY KONKURSOWE

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury konkursowe. Jury składa się z przedstawicieli: organizatorów, administracji samorządowej, świata nauki. Jury Konkursu decyduje o ilości nagród oraz o rozdziale puli nagród pomiędzy laureatów.

KRYTERIA ZAKRESU OCENY PRAC

1.       Stopień przydatności dla rozwiązywania problemów przestrzennych (wszechstronność wykorzystania obiektu fortyfikacyjnego, jego funkcjonalność, przystosowanie obiektu do potrzeb szerokiego grona adresatów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych).

2.       Uwzględnienie aspektu: ekonomicznego, kształtowania i ochrony krajobrazu, ochrony przyrody i środowiska, społecznego, turystycznego, regionalnego w wykorzystaniu fortyfikacji itp.).

3.       Interdyscyplinarność pracy, wykazana w pracy samodzielność autorów.

4.       Uzasadnienie pomysłu.

5.       Forma graficzna, jasność i przejrzystość prezentacji.

 

ZWYCIĘZCA KONKURSU

Jury Konkursu wyłoni zwycięzców, w oparciu o kryteria zakresu oceny prac. Zwycięzcami konkursu będą Autorzy, których prace uzyskają największą ilość punktów, przy czym Jury może zadecydować o nie przyznaniu żadnej nagrody lub nie przyznaniu I i/lub II i/lub III nagrody. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne i niezaskarżalne.

TRYB ROZSTRZYGANIA KONKURSU

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatorów i partnerów konkursu.

NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymują nagrodę pieniężną i/lub nagrody rzeczowe. Przyznana nagroda pieniężna zostanie wpłacona, na podany przez uczestnika numer rachunku bankowego, w terminie 30 dni, od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

PUBLIKACJA PRAC

Uczestnik Konkursu z chwilą przekazania pracy konkursowej udziela organizatorom nieodpłatnie licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanej na konkurs pracy na polach eksploatacji określonych w art. 50 punkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006.90.631). Szczegółowe warunki publikacji pracy zostaną spisane w umowie zawartej pomiędzy laureatami wyróżnionej pracy a Gdańską Fundacją Wody.

DODATKOWE INFORMACJE

Organizator nie zwraca prac konkursowych. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu w celu sprawnej realizacji procesu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do podpisania klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z późn. zm./” Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: katarzyna.s@ciee-gda.pl lub pod nr tel. (58) 301 80 99