Środa, 21 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Artykuły / Kariera po SGH / MIESI@SGH: log[unikatowy kierunek] + (biegłe umiejętności analityczne)! = (wysokie zarobki)n

MIESI@SGH: log[unikatowy kierunek] + (biegłe umiejętności analityczne)! = (wysokie zarobki)n

Ekonomiści w przeciwieństwie do przedstawicieli nauk przyrodniczych przeprowadzają eksperymenty rzadko, gdyż ich możliwości w tym zakresie są ograniczone. W rezultacie duża część ich badań polega na tworzeniu modeli będących sztucznymi światami i dokonywaniu ich empirycznych weryfikacji na podstawie rzeczywistych danych. Modele ekonomiczne są uproszczonym odwzorowaniem złożonej rzeczywistości gospodarczej. Model ekonomiczny stanowi system założeń, pojęć i zależności między nimi umożliwiający opis w przybliżeniu (czyli zamodelowanie) wybranego fragmentu rzeczywistości ekonomicznej. W większości modele ekonomiczne wyrażane są w języku matematyki, gdyż taka forma pozwala na ich empiryczną weryfikację.

Chcąc jak najlepiej zamodelować coraz bardziej skomplikowaną rzeczywistością ekonomiczną, badacze konstruują coraz bardziej złożone modele matematyczne. Tworzenie takich modeli oraz interpretacja wyników uzyskanych na ich podstawie wymaga biegłych umiejętności analitycznych. Możliwość zdobycia właśnie takich umiejętności daje kierunek Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne oferowany przez Szkołę Główną Handlową zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich.

Rozkład  M I E S I  na czynniki pierwsze

Absolwent studiów I stopnia na kierunku „Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne” powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, znać podstawy metod i technik analizy ilościowej oraz posiadać umiejętność wykorzystania ich w praktyce. Powinien także posiadać umiejętności pozwalające rozwiązywać problemy makro- i mikroekonomiczne z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, w tym nowoczesnych technologii informatycznych. Studia I stopnia dostarczają absolwentom nie tylko konkretnej wiedzy, ale poprzez analizę licznych modeli strukturalizują ich myślenie. W ramach kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne student może wybrać jedną z następujących specjalności: 1) ekonometria, 2) ekonomia matematyczna, 3) informatyka gospodarcza, 4) metody analizy decyzji[1].

Studia II stopnia na kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne służą ugruntowaniu i rozszerzeniu wiedzy z następujących obszarów: 1) analizy statystyczne i data mining, 2) badania marketingowe i analizy rynku, 3) demografia i rozwój, 4) ekonometria, 5) ekonomia matematyczna, 6) informatyka gospodarcza, 7) procedury i analizy decyzyjne, 8) statystyka i matematyka stosowana, 9) systemy informacyjne w zarządzaniu, 10) ubezpieczenia – metody aktuarialne[2].

Algorytm do $UKCE$U

Kierunek „Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne” nie należy do łatwych i wymaga od studiujących na nim predyspozycji matematycznych. Jednakże jego ukończenie oznacza zdobycie unikatowych umiejętności. A jak powszechnie wiadomo, dobra rzadkie, w szczególności wiedza i umiejętności, są bardziej cenione na rynku, w tym przypadku rynku pracy.

Rysunek nr 1. Wybrane przedmioty na kierunku „Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne”

diagram artykuł

Źródło: opracowanie własne.

Ze względu na potrzebę opisywania skomplikowanych zjawisk zachodzących we współczesnej gospodarce światowej złożone modele matematyczne zyskują na znaczeniu w ekonomii. W konsekwencji ekonomia matematyczna oraz pokrewne do niej (zob. rysunek 1). gałęzie wiedzy (przedmioty) należą do głównego nurtu współczesnej ekonomii. Jednakże bardzo dynamicznemu rozwojowi badań zjawisk gospodarczych za pomocą zaawansowanych technik matematycznych nie towarzyszy równie dynamiczny wzrost osób posiadających odpowiednie umiejętności. W konsekwencji mamy do czynienia z nadwyżką popytu nad podażą na rynku pracy. Oznacza to możliwość zatrudnienia i wysokich zarobków zaraz po ukończeniu studiów, a nawet w trakcie nich. Dlatego warto podjąć studia na kierunku „Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne”. Generalnie, co potwierdza ogólnopolska, a także ogólnoeuropejska kampania zachęcająca do studiowania na kierunkach ścisłych, warto wiązać swoją przyszłość ze studiami bazującymi na matematyce. Po prostu królowa nauk zapewnia królewskie zarobki.

MIESI + egzamin państwowy = aktuariusz

            Jedną z profesji, do której przygotowuje kierunek Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, jest aktuariusz. Jest to specjalista zatrudniany głównie przez towarzystwa ubezpieczeniowe, który stosując metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, oblicza ryzyko wypadków losowych i wysokość związanych z tym składek ubezpieczeniowych. Do głównych zadań aktuariusza nalezą:

 • taryfikacja składek ubezpieczeniowych,
 • wycena produktów ubezpieczeniowych,
 • kalkulacja rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
 • wycena rezerw na świadczenia pracownicze,
 • ocena ryzyka związanego z transakcjami,
 • obliczanie marginesu wypłacalności,
 • wycena wartości firmy.

W Polsce, aby zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy, wymagane są:

 • złożenie z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy Komisji Nadzoru Finansowego,
 • wykształcenie wyższe,
 • poświadczenie niekaralności,
 • udokumentowany dwuletni staż zawodowy pod kierunkiem aktuariusza.

Jak każda certyfikowana profesja, praca aktuariusza jest bardzo dobrze wynagradzana. Podstawowym, lecz nie jedynym możliwym, miejscem pracy aktuariusza jest towarzystwo ubezpieczeniowe. Aktuariusze pracują wszędzie tam, gdzie potrzebni są specjaliści od oceny ryzyka, głównie, zatem w instytucjach finansowych[3].

Wiele innych możliwości → ∞

            Choć aktuariat jest bardzo lukratywną, to nie jedyną możliwością zatrudnienia dla absolwenta kierunku „Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne”. Do innych dyscyplin (obszarów zatrudnienia) należą:

 • matematyka finansowa – wycena instrumentów finansowych w bankach i innych instytucjach finansowych;
 • analizy rynku – rejestracja za pomocą metod ilościowych zachowania się rynku w określonym czasie i miejscu przeprowadzona na potrzeby przedsiębiorstw lub jednostek administracji publicznej;
 • ekonometria i statystyka – przetwarzanie i interpretowanie danych na potrzeby przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznych, jednostek prowadzących badania naukowe zarówno z ekonomii i innych nauk społecznych, jak i nauk przyrodniczych (np. współpraca z branżą medyczną, farmaceutyczną);
 • badania marketingowe – prowadzone na rzecz przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznych, pracowni badań opinii publicznej, mediów;
 • informatyka – konstrukcja i zarządzanie systemami, tworzenie oprogramowania na potrzeby przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej;
 • e-biznes – tworzenie i zarządzanie szeroko rozumianych rozwiązań teleinformatycznych na rzecz biznesu elektronicznego.

Absolwent kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informatyczne ma wiele możliwości zatrudnienia. Może założyć własną działalność gospodarczą lub zatrudnić się w sektorze prywatnym lub publicznym. Może również opatentować dzieło swojej pracy, by następnie odcinać przysłowiowe kupony przez kolejne lata.

Zakończenie

Absolwent kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne ma do wyboru wiele ścieżek rozwoju zawodowego. Ich różnorodność sprawia, że każdy jest w stanie znaleźć tę, która najlepiej spełnia jego oczekiwania i przyniesie mu nie tylko adekwatne do wkładanego wysiłku wynagrodzenie, ale przede wszystkim zadowolenie z wykonywanej pracy.

W przyszłości ze względu na rozwój ekonomii matematycznej oraz pokrewnych do niej dziedzin, a także rozwój technologii informacyjnych należy oczekiwać jeszcze większej różnorodności i liczby ofert dla absolwentów kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. W konsekwencji należy się spodziewać jeszcze większych wynagrodzeń, które już w chwili obecnej są satysfakcjonujące. Na największe zarobki, bo nawet do 15 000 zł miesięcznie mogą liczyć aktuariusze[4]. Jest to rezultat wyjątkowo dużego popytu zgłaszanego przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które mają prawny obowiązek posiadania w załodze aktuariuszy z certyfikatem. Jeżeli chodzi o inne profesje to mediana[5] miesięcznego wynagrodzenia w 2010 r. wyniosła dla analityka ds. IT 6000 zł, dla konsultanta ds. IT − 6 800 zł, dla programisty i analityka finansowego − 5 000 zł, dla analityka rynku − 4 275 zł, zaś dla specjalisty ds. badań marketingowych − 4 225 zł[6]. Podsumowując, to się z całą pewnością opłaca.           

Paweł Folfas

 

Netografia:

 

 1. http://praca.gazetaprawna.pl
 2. http://www.actuary.org.pl
 3. http://www.sgh.waw.pl
 4. http://www.wynagrodzenia.pl

 


[3] Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy, http://www.actuary.org.pl/aktuariat, [24.10.2011].

[4] Oferty pracy umieszczone w serwisie Dziennika. Gazety Prawnej, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/106257,15_tys_zl_dla_aktuariusza.html, [24.10.2011].

[5] Mediana jest to wartość dzieląca wszystkie dane na dwa równe zbiory. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% zgromadzonych w badaniu wyników.

[6] Wynagrodzenia.pl, http://www.wynagrodzenia.pl/moja_placa.php, [24.10.2011].

 logo_Innowacyjna_i_wspolfinansowanie1.png

wspolfinansowanie.png