Czwartek, 24 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Stypendia i granty / Atrakcyjne stypendia dla najlepszych doktorantek i doktorantów! ! Rusza II nabór wniosków do projektu "Weź stypendium - dla rozwoju"

Atrakcyjne stypendia dla najlepszych doktorantek i doktorantów! ! Rusza II nabór wniosków do projektu "Weź stypendium - dla rozwoju"

Projekt adresowany jest do doktorantek i doktorantów, którzy będą na drugim lub trzecim roku stacjonarnych studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) w roku akademickim 2010/2011 bądź 2011/2012.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy naukowo-badawczej i podniesienie jakości pracy dydaktycznej w latach 2010-2012 wśród grupy co najmniej piętnastu osób odbywających studia III stopnia w trybie dziennym w SGH.

Realizacja tego ambitnego przedsięwzięcia będzie polegać na przyznaniu wybranym doktorantkom i doktorantom stypendiów na okres od jednego roku do dwóch lat. Wysokość miesięcznego stypendium ustalono na poziomie 4000 zł brutto, co ma stanowić atrakcyjną ofertę, porównywalną ze średnią płacą w sektorze przedsiębiorstw. Kwota stypendium ma nie tylko zapewnić stabilność finansową, ale ma również umożliwić stypendystkom i stypendystom pełne zaangażowanie się w prowadzenie prac badawczych i działalność publikacyjną. Przewiduje się, iż osoby będące na trzecim roku dziennych studiów doktoranckich otrzymają stypendium roczne, natomiast osoby będące na drugim roku dziennych studiów doktoranckich otrzymają stypendium na dwa lata.

Kryteria przyznawania stypendiów będą oparte na:

  • wynikach egzaminów z przedmiotów objętych programem odpowiednio I lub II roku stacjonarnych studiów doktoranckich;
  • postępach w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej;
  • zaangażowaniu w pracę dydaktyczną oraz organizacyjną świadczoną na rzecz SGH.

Warunki przyznawania stypendium, w tym procedurę wyłaniania stypendystek i stypendystów, określa regulamin stypendialny. Powołana - w myśl założeń projektu - Komisja Stypendialna będzie decydować o przyznawaniu i – jeśli zajdzie potrzeba – wstrzymaniu stypendiów osobom nie przestrzegającym zasad wynikających z regulaminu oraz umowy stypendialnej. Członkami Komisji Stypendialnej są:

  • Prorektor SGH ds. Rozwoju z prawem głosu rozstrzygającego;
  • przedstawiciele Dziekanów poszczególnych (tj. pięciu) Kolegiów Uczelni, legitymujący się statusem samodzielnego pracownika naukowego (tzn. posiadający stopień doktora habilitowanego);
  • reprezentant Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Weryfikacja działalności stypendystek i stypendystów odbywać się będzie w każdym semestrze poprzez ocenę zajęć dydaktycznych (hospitacje) i ocenę pracy naukowej (opinia promotora). Całościowej oceny pracy naukowo-dydaktycznej stypendystek i stypendystów będzie dokonywać Komisja Stypendialna po zakończeniu każdego semestru studiów.

Dodatkowym celem projektu jest promocja tego przedsięwzięcia wśród przedsiębiorców i organizacji zrzeszających pracodawców, zwłaszcza tych prowadzących działalność w regionie Mazowsza. Ma to sprzyjać rozwijaniu współpracy pomiędzy sferą gospodarki a doktorantkami i doktorantami SGH.

Osiągnięciu tego celu posłużą m.in. takie działania, jak:

  • prezentowanie sylwetek i osiągnięć naukowo-badawczych stypendystek i stypendystów projektu,
  • gromadzenie i publikowanie propozycji tematów do badań, których wyniki mogłyby mieć znaczącą przydatność dla praktyki gospodarczej. Takie tematy będą zgłaszane przez przedsiębiorców i organizacje zrzeszające.

Rozwój współpracy pomiędzy doktorantkami i doktorantami a środowiskiem biznesu ma w szczególności wpisać się w proces realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007-2015. Projekt „Weź stypendium – dla rozwoju” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2. „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Krystyna Poznańska, Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Doktoranckich.

Więcej informacji na:

http://akson.sgh.waw.pl/wezstypendium/