Sobota, 19 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praktyki i staże / OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA Z DNIA 16 STYCZNIA 2012 ROKU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA Z DNIA 16 STYCZNIA 2012 ROKU

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.2.1 „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”

praca min

Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
adres korespondencyjny:
ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa


Ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:


Ekspert w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w ramach usługi PRO-EKSPORT
W pełnym wymiarze czasu pracy


Numer referencyjny: PRO-EKSPORT


Zakres wykonywanych zadań:

 • Ekspert będzie dostarczał zainteresowanym podmiotom informacje pozwalające przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicę Polski.
 • Zadanie Eksperta będzie polegało na wyszukiwaniu w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub na temat efektów podjętej inwestycji na wybranym rynku zagranicznym i na podstawie zebranych informacji przekazanych przedsiębiorcy Ekspert zainicjuje kontakty z wybranymi przez przedsiębiorcę partnerami.
 • Ekspert będzie pozyskiwał i udostępniał zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom przedsiębiorstw informacje rynkowe
 • Zadanie Eksperta będzie polegało na gromadzeniu i udostępnianiu informacji odnośnie zasad przejmowania i łączenia się (fuzji) przedsiębiorstw, w tym także przez podmioty (przedsiębiorstwa) zagraniczne.
 • Ekspert będzie dostarczał niezbędnych informacji i danych o funkcjonowaniu oraz zasadach korzystania z systemu interwencyjnego SOLVIT, który na podstawie sieci Centrów Koordynacyjnych utworzonych we wszystkich państwach członkowskich UE, dąży do praktycznego rozwiązania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE z zakresu rynku wewnętrznego przez organy administracji publicznej.
 • Ekspert dostarczy przedsiębiorcy informacji odpowiadających na jego potrzeby, na podstawie której będzie on mógł skorzystać z aktywnych instrumentów wsparcia eksportu, w obszarze: a) finansowym, b) usługowym, c) instytucjonalnym, ośrodków wsparcia eksporterów i inwestorów, tak w kraju jak i na rynkach zagranicznych, takich jak: agencje rządowe, placówki zagraniczne, izby gospodarcze, itp.


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Udokumentowana (certyfikat) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, w tym znajomość słownictwa ekonomicznego lub deklaracja kandydata, ze w ciągu roku od dnia podpisania umowy, przedłoży certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • Udokumentowane, minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z pracą w obszarze umiędzynarodowienia przedsiębiorstw,
 • Znajomość aktualnych zagadnień gospodarczych w kraju, jak i w kontekście międzynarodowym,
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet oprogramowania biurowego, Internet, poczta elektroniczna, sprawna obsługa baz danych).


Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne/prawnicze/handel zagraniczny/marketing,
 • Udokumentowane, minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych i/lub budżetu państwa,
 • Posiadanie doświadczenia i wiedzy z zakresu uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej na poszczególnych rynkach,
 • Znajomość specyfiki branż,
 • Znajomość drugiego języka obcego.

Kandydata powinna cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):

 • Umiejętność szybkiego wyszukiwania danych,
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Dokładność,
 • Gotowość uczenia się,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych
 • studiach),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • Inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych i dodatkowych,
 • Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Oświadczenie o:

- pełnej zdolności do czynności prawnych,
- korzystania z pełni praw publicznych,
- posiadaniu polskiego obywatelstwa,
- spełnieniu innych wymogów zawartych w ogłoszeniu.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., pocztą na adres: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa lub na skrzynkę emailową: coie@armsa.pl z dopiskiem: „Nabór Eksperta – PRO - EKSPORT”
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2012 roku.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem Tel.: (22) 566 47 60
E-mail kontaktowy: m.myron@armsa.pl