Środa, 30 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praktyki i staże / OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA Z DNIA 1 kwietnia 2011 ROKU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA Z DNIA 1 kwietnia 2011 ROKU

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.2.1.

oferta

Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą

przy ul. Smolnej 12 w Warszawie

Ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

Ekspert  w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w ramach usługi PRO - BIZ

W pełnym wymiarze czasu pracy

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 

Wymagania konieczne:

1.      Wykształcenie wyższe,

2.      Udokumentowana (certyfikat) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, w tym znajomość słownictwa ekonomicznego lub deklaracja kandydata, ze w ciągu roku od dnia podpisania umowy, przedłoży certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,

3.      Udokumentowane, minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w tym znajomość uwarunkowań gospodarczych danego regionu, przepisów związanych

z wdrażaniem instrumentów wspierających Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, procedur administracyjnych i prawnych,

4.      Umiejętność obsługi komputera (pakiet oprogramowania biurowego, Internet, poczta elektroniczna, sprawna obsługa baz danych),

Uwagi: Każde z powyższych wymagań powinno być udokumentowane lub potwierdzone oświadczeniem.

5.      Znajomość prawa gospodarczego, w szczególności zagadnień związanych  z procesem inwestycyjnym,

6.      Znajomość aktualnych zagadnień gospodarczych w kraju, jak i w kontekście międzynarodowym

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne/prawnicze,
 2. Udokumentowane, minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z  funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych i/lub budżetu państwa,
 3. Doświadczenie w doradztwie gospodarczym, finansach, współpracy z firmami lub w pracy w administracji publicznej bądź instytucjach/organizacjach działających na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego,
 4. Znajomość specyfiki branż,
 5. Znajomość drugiego języka obcego.

 

Kandydata powinna cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):

 

 1. Umiejętność szybkiego wyszukiwania danych,
 2. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 3. Umiejętność analitycznego myślenia,
 4. Dokładność,
 5. Gotowość uczenia się,
 6. Łatwość nawiązywania kontaktów.


Zakres wykonywanych zadań:

1.       Ekspert będzie dostarczał zainteresowanym inwestorom zagranicznym pakiet ogólnych informacji gospodarczych o regionie (województwie), w tym:

-          informacje statystyczne o potencjale gospodarczym regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej,

-          wskazanie prawno-administracyjnych regulacji z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (w tym m.in.: zagadnienia podejmowania, wykonywania i rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej),

-          charakterystykę instrumentów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, dostępnych zachęt inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju oraz wskaże instytucje właściwe dla  poszczególnych instrumentów poprzez udostępnienie ich danych teleadresowych oraz ich charakterystykę i zakres kompetencji,

-          prezentację informacji o dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych poprzez udostępnienie przeglądania bazy w Internecie, podanie ogólnie kilku przykładowych lokalizacji,

-          udostępnienie informacji o podmiotach gospodarczych z regionu, poszukujących inwestora (na podstawie bazy danych, informacji z COI),

-          podanie danych potencjalnych poddostawców wg sektorów (na podstawie bazy danych COI),

2.       Ekspert będzie odpowiedzialny za stałą aktualizację i udostępnianie zainteresowanym inwestorom zagranicznym bazy danych gromadzących ww. informacje. Aktualizacja będzie dokonywana na podstawie dostępnych informacji, tj. bazy aktów prawnych, analizy zmian przepisów, informacji z agencji odpowiedzialnej za działanie na rzecz przyciągania zagranicznych inwestycji do Polski (baza lokalizacyjna), właściwych COI, kontaktów z instytucjami zajmującymi się instrumentami wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, informacji z gmin.

3.       Ekspert ma stanowić pierwsze ogniwo w inicjowaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy w regionie, właściwymi dla struktury potrzeb potencjalnego inwestora. Odbywać się to będzie poprzez wskazanie zainteresowanym inwestorom informacji na temat IOB funkcjonujących w regionie (kompetencje, dane teleadresowe) oraz podmiotów gospodarczych właściwych dla określonego sektora.

4.       Ekspert będzie promował ofertę inwestycyjną poszczególnych gmin i powiatów z regionu podając zainteresowanemu inwestorowi informacje w tym zakresie.

5.       Do zadań Eksperta należeć będzie prowadzenie stałego monitoringu napływu inwestycji do regionu – na podstawie informacji uzyskiwanych z instytucji samorządowych, agencji odpowiedzialnej za działanie na rzecz przyciągania zagranicznych inwestycji do Polski, z prasy lokalnej, krajowej.

6.       Ekspert prowadzić będzie działania w formule follow-up w odniesieniu do klientów COIE (potencjalnych inwestorów zagranicznych). Działania te prowadzone będą w oparciu o kontakty z instytucją, do której COIE skierował inwestora i będą służyły zdobyciu informacji o dalszych podejmowanych przez niego działaniach lub ich braku – w celach statystycznych, okresowy monitoring wykorzystania i potrzeb informacyjnych przez klientów COIE.

7.       W ramach swoich zadań Ekspert będzie prowadził współpracę z zagranicą, w tym w zakresie przygotowywania i obsługi misji gospodarczych z/do regionu. Jego działalność będzie polegała na udziale w selekcji przedsiębiorców udających się z zagraniczną misją gospodarczą oraz na wsparciu w opracowaniu materiałów informacyjnych na temat województwa. W zakresie misji gospodarczych przybywających do Polski udział Eksperta będzie polegał m.in. na przygotowaniu  oraz prezentacji informacji na tematy gospodarcze i regionalne na potrzeby misji gospodarczych z i do regionu.

Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.      List motywacyjny,

3.      Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

5.      Inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych i dodatkowych,

 1. Oświadczenie kandydata  stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 2. Oświadczenie o:

A.     Pełnej zdolności do czynności prawnych,

B.     Korzystania z pełni praw publicznych,

C.     Posiadaniu polskiego obywatelstwa,

D.     Spełnieniu innych wymogów zawartych w ogłoszeniu.


Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., pocztą na adres: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa lub na skrzynkę emailową m.myron@armsa.pl – Marianna Myron – Kierownik Projektu

z dopiskiem: „Nabór Eksperta – PRO - BIZ”

Uwaga: Planowany termin rozpoczęcia pracy maj 2011 roku.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2011 roku.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określone w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. O rozpatrzeniu aplikacji decyduje data wpływu do Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania naboru w dowolnym momencie konkursu bez podania przyczyn
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem Tel.: (22) 566 47 89