Piątek, 30 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praktyki i staże / Nabór na stanowisko w Ministerstwie Finansów w Warszawie

Nabór na stanowisko w Ministerstwie Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarza do spraw długu publicznego w Wydziale Zarządzania Długiem Budżetu Państwa Departamentu Długu Publicznego.

Ogłoszenie nr: 146311

Data ukazania się ogłoszenia: 28.09.2012 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w przygotowywaniu planów potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w walutach obcych oraz źródeł ich finansowania w horyzoncie rocznym, kwartalnym, miesięcznym oraz na bieżąco,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu planów potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w walutach obcych oraz źródeł ich finansowania do ustaw budżetowych oraz na potrzeby 3-letniej strategii zarządzania długiem,
 • przygotowywanie bieżących informacji oraz sprawozdań związanych z realizacją potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w walutach obcych i ich finansowaniem, w tym sprawozdań z wykonania ustaw budżetowych,
 • opiniowanie rozwiązań i operacji mających wpływ na potrzeby pożyczkowe w walutach obcych i ich finansowanie,
 • monitorowanie bieżącej sytuacji rynkowej i gospodarczej.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) stanowisko pracy wymaga dyspozycyjności (reprezentowanie urzędu na zewnątrz, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne) oraz umiejętności pracy w sytuacjach stresowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynku posiadają podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, korytarze są przestronne i pozbawione progów. Kabiny dźwigów przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe ekonomiczne, matematyczne lub pokrewne (kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, zarządzanie, matematyka)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych (matematyka finansowa) oraz finansów publicznych,
 • umiejętność analizowania i wnioskowania,
 • umiejętność komunikacji i dobrej organizacji pracy.

Wymagania dodatkowe:

1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • pożądana kopia dokumentu potwierdzająca doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

14-10-2012 r.

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Finansów

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

z dopiskiem: Oferta pracy – 2012/039/DP

Inne informacje:

Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.