Sobota, 19 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praktyki i staże / Informacja dla studentów - w tym niepełnosprawnych - chcących odbyć praktyki w MSW

Informacja dla studentów - w tym niepełnosprawnych - chcących odbyć praktyki w MSW

Informujemy, iż w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych istnieje możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk, świadczenia usług wolontarystycznych oraz odpłatnych staży dla bezrobotnych absolwentów.

Celem wspomnianych form aktywności jest zdobycie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej. Odbywa się to bez nawiązania stosunku pracy, przy jednoczesnym umożliwieniu drugiej stronie nabycia umiejętności praktycznych, doświadczenia zawodowego,  czy też zdobycia wiedzy z interesującej praktykanta / wolontariusza / stażysty dziedziny.

PRAKTYKI STUDENCKIE w MSW

Praktyki studenckie są bezpłatne i organizowane dla studentów wszystkich lat studiów.

Studenci zainteresowani praktykami w MSW zobowiązani są wypełnić formularz aplikacyjny, który znajduje się na stronie:

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/680/10003/Praktyki_studenckie_wolontariat_i_staze_w_Ministerstwie_Spraw_Wewnetrznych.html

Po wyborze osoby na praktykę, zawierane jest porozumienie o organizacji praktyki zawodowej studentów pomiędzy uczelnią kierującą a Ministerstwem (reprezentowanym przez dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji MSW), określające prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania współpracy. Porozumienia powinny zostać wypełnione i podpisane przez Uczelnię (osobę upoważnioną do podpisywania porozumień w sprawach praktyk). Podpisane porozumienia (2 egz.) należy odesłać na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji, ul. Stefana Batorego, 502-591 Warszawa, z dopiskiem: praktyki.

Osoby wybrane na praktykę są zobowiązane posiadać i dostarczyć dowód ubezpieczenia NNW na okres odbywania praktyki.

Obowiązkiem studenta odbywającego praktykę jest włączenie się w realizację bieżących zadań komórki organizacyjnej, do której zostali przyjęci. W trakcie praktyki student ma możliwość korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy magisterskiej/licencjackiej, będących w dyspozycji biura/departamentu.

STAŻ w MSW

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych organizuje staże dla bezrobotnych absolwentów uczelni wyższych na okres od 3 do 12 miesięcy.
Warunki ubiegania się o staż w Ministerstwie są następujące:

  • status osoby bezrobotnej,
  • brak doświadczenia w pracy,
  • nie ukończony 25 rok życia lub
  • nie ukończony 27 rok życia, jeżeli od dnia ukończenia szkoły wyższej nie upłynęło 12 miesięcy.

Istnieje możliwość przyjęcia na staż w Ministerstwie osób bezrobotnych zarejestrowanych w innych urzędach pracy na terenie kraju, po uprzednim uzgodnieniu warunków przyjęcia na staż i możliwości finansowania z danym urzędem.

Staż jest realizowany zgodnie z treścią zawartej umowy, regulującej prawa i obowiązki Urzędu, Ministerstwa i stażysty.

WOLONTARIAT w MSW

Istnieje również możliwość świadczenia usług wolontarystycznych na rzecz Ministerstwa przez absolwentów uczelni wyższych. Świadczenia wolontariuszy wykonywane są w zakresie, w sposób i w czasie określonym w porozumieniu zawartym z korzystającym. Wolontariat organizowany jest na okres powyżej 30 dni. Harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem, a wolontariuszem.

Osoby zainteresowane odbyciem wolontariatu w MSW zobowiązane są wypełnić formularz aplikacyjny, który znajduje się na stronie:

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/680/10003/Praktyki_studenckie_wolontariat_i_staze_w_Ministerstwie_Spraw_Wewnetrznych.html

Odpowiedzi na pytania w sprawie organizacji praktyk studenckich, wolontariatu oraz staży udziela Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji, tel. (22) 60 117 47 (wolontariat, praktyki), (22) 60-118-86 (staże).

Jednocześnie, biorąc pod uwagę konieczność dostosowania programu praktyk oraz zapewnienia stanowiska pracy odpowiadającego potrzebom osób niepełnosprawnych, uprzejmie informuję, iż budynki, w których zlokalizowane są departamenty MSW przy ulicy Batorego 5 (Biuro Ministra, Departament Budżetu, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków, Departament Nadzoru, Departament Obywatelstwa i Repatriacji, Departament Polityki Migracyjnej, Departament Prawny, Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności, Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich, Biuro Administracyjno-Finansowe, Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych), przy ul. Pawińskiego 17/21 (Departament Ewidencji Państwowych, Departament Teleinformatyki, Departament Strategii i Analiz, Departament Spraw Obywatelskich), przy ul. Domaniewskiej 36/38 (Departament Zezwoleń i Koncesji), oraz przy ul. Wołoskiej 137 (Departament Zdrowia), co do zasady dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyjątek stanowi brak podjazdu umożliwiającego poruszanie się na wózkach inwalidzkich w budynku MSW przy ul. Pawińskiego.