Sobota, 19 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praktyki i staże / Ekspert w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w ramach usługi PRO - EKSPORT

Ekspert w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w ramach usługi PRO - EKSPORT

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.2.1.

logotypy

logotypy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.2.1.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA

Z DNIA 11 SIERPNIA 2010 ROKU

 

 

Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą

przy ul. Smolnej 12 w Warszawie

 

 

Ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

Ekspert  w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w ramach usługi PRO - EKSPORT

W pełnym wymiarze czasu pracy

Liczba kandydatów do wyłonienia: 3

 

 

 

 

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Udokumentowana (certyfikat) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, w tym znajomość słownictwa ekonomicznego lub deklaracja kandydata, ze w ciągu roku od dnia podpisania umowy, przedłoży certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 3. Udokumentowane, minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z pracą w obszarze umiędzynarodowienia przedsiębiorstw,

 

Uwagi: Każde z powyższych wymagań powinno być udokumentowane lub potwierdzone oświadczeniem.

 1. Znajomość aktualnych zagadnień gospodarczych w kraju, jak i w kontekście międzynarodowym,
 2. Umiejętność obsługi komputera (pakiet oprogramowania biurowego, Internet, poczta elektroniczna, sprawna obsługa baz danych),

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne/prawnicze/handel zagraniczny/marketing,
 2. Udokumentowane, minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z  funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych i/lub budżetu państwa,
 3. Posiadanie doświadczenia i wiedzy z zakresu uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej na poszczególnych rynkach,
 4. Znajomość specyfiki branż,
 5. Znajomość drugiego języka obcego.

 

Kandydata powinna cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):

 

 1. Umiejętność szybkiego wyszukiwania danych,
 2. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 3. Umiejętność analitycznego myślenia,
 4. Dokładność,
 5. Gotowość uczenia się,
 6. Łatwość nawiązywania kontaktów.

 

 

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

1.       Ekspert  będzie dostarczał zainteresowanym podmiotom informacje pozwalające przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicę Polski.

2.       Zadanie Eksperta będzie polegało na wyszukiwaniu w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub na temat efektów podjętej inwestycji na wybranym rynku zagranicznym      i na podstawie zebranych informacji przekazanych przedsiębiorcy Ekspert zainicjuje kontakty z wybranymi przez przedsiębiorcę partnerami.

3.       Ekspert będzie pozyskiwał i udostępniał zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom przedsiębiorstw informacje rynkowe w postaci:

-          zagranicznych raportów, analiz, badań rynkowych, opracowań sektorowo-problemowych i  informacji na temat: administracyjno-prawnych, finansowych, w tym bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, także w zakresie rozwoju działalności eksportowej i podejmowania/realizacji inwestycji za granicą,

-          obowiązujących zasad otwierania oddziałów i przedstawicielstw za granicą.

4.       Zadanie Eksperta będzie polegało na gromadzeniu i udostępnianiu informacji odnośnie zasad przejmowania i łączenia się (fuzji) przedsiębiorstw,  w  tym także przez podmioty (przedsiębiorstwa) zagraniczne.

5.       Zadanie Eksperta będzie polegało na pozyskiwaniu i udostępnianiu do wiadomości przedsiębiorcy informacji w zakresie obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów i uzansów handlowych, technik finansowania transakcji eksportowych, sposobów oceny ryzyka eksportowego i zarządzania ryzykiem.

6.       Ekspert będzie pozyskiwał a następnie przekazywał informacje przedsiębiorcom czy grupom przedsiębiorstw w takim zakresie w jakim pozwolą one tym podmiotom na indywidualne:

-          dostosowania strategii eksportowej przedsiębiorstwa do  danego rynku zagranicznego,

-          dokonanie doboru efektywnych i skutecznych form realizacji działań marketingowych na rynkach zagranicznych.

7.      Zadanie Eksperta będzie polegało na udostępnianiu informacji odnośnie źródeł i procedur pozyskiwania środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą, z programów pomocowych Unii Europejskiej: krajowych i regionalnych oraz ze środków budżetowych (publicznych).

8.      Ekspert będzie dostarczał niezbędnych informacji i danych o funkcjonowaniu oraz zasadach korzystania z systemu interwencyjnego SOLVIT, który na podstawie sieci Centrów Koordynacyjnych utworzonych we wszystkich państwach członkowskich UE, dąży do praktycznego rozwiązania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE z zakresu rynku wewnętrznego przez organy administracji publicznej.

9.      Ekspert dostarczy przedsiębiorcy informacji odpowiadających na jego potrzeby, na podstawie której będzie on mógł skorzystać z aktywnych instrumentów wsparcia eksportu, w obszarze: a) finansowym, b) usługowym, c) instytucjonalnym, ośrodków wsparcia eksporterów i inwestorów, tak w kraju jak i na rynkach zagranicznych, takich jak: agencje rządowe, placówki zagraniczne, izby gospodarcze, itp.

10.  Ekspert w ramach obsługi misji gospodarczych z/do regionu, podejmie wyłącznie działania o charakterze merytorycznym, które m. in. będą polegały na udziale w selekcji przedsiębiorców biorących udział w  misji gospodarczej wyjazdowej/przyjazdowej oraz na  wsparciu w opracowaniu materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień gospodarczych krajów docelowych.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1.      Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.      List motywacyjny,

3.      Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

5.      Inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych i dodatkowych,

 1. Oświadczenie kandydata  stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 2. Oświadczenie o:

A.     Pełnej zdolności do czynności prawnych,

B.     Korzystania z pełni praw publicznych,

C.     Posiadaniu polskiego obywatelstwa,

D.     Spełnieniu innych wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

 

 

Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., pocztą na adres: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa lub na skrzynkę emailową  coie@armsa.pl

 

 

z dopiskiem: „Nabór Eksperta – PRO - EKSPORT”

 

Uwaga: Planowany termin rozpoczęcia pracy 1 września 2010 roku.

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2010 roku.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określone w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. O rozpatrzeniu aplikacji decyduje data wpływu do Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania naboru w dowolnym momencie konkursu bez podania przyczyn

 

 

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: http://armsa.bip.org.pl/?tree=przetarg  oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Agencji  Rozwoju Mazowsza S.A.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem Tel.: (22) 566 47 60

 

 

 

Podpis Wiceprezesa Zarządu

 

Iga Urbanik- Brymas