Czwartek, 24 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praca / Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2009 r.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2009 r.

Porównaj swoje zarobki ze średnią!
 
 

 

Wyszczególnienie

XI 2009

I–XI 2009

w liczbach
bezwzględnych

X
2009 = 100

XI
2008 = 100

I–XI
2008 = 100

Sektor przedsiębiorstw

Zatrudnienie w tys.

5265,2

100,0

97,8

98,8

Przeciętne wynagrodzenie ogółem (brutto) w zł

3403,92

102,8

102,3

104,5

w tym bez wypłat z zysku

3402,06

102,7

102,4

104,5

 

 


Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej.

 

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1786_PLK_HTML.htm [2009-12-16]