Środa, 21 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praca / Popyt na pracę w III kwartale 2009 roku

Popyt na pracę w III kwartale 2009 roku

W końcu września 2009 roku liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej wyniosła 10243,4 tys. osób, przy czym w sektorze publicznym – 33,3% a w sektorze prywatnym – 66,7%. Udział pracujących w podmiotach według wielkości w ogólnej liczbie pracujących kształtował się następująco: w jednostkach dużych – 59,8%, w średnich – 23,2%, a w małych 17,0%. Na ogólną liczbę 475,2 tys. podmiotów, 23,1 tys., tj. 4,9% dysponowało w końcu III kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 82,5% to jednostki sektora prywatnego.

Liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających 1 lub więcej osób na koniec III kwartału 2009 r. wyniosła 64,0 tys. z tego: 48,1% wolnych miejsc pracy było w jednostkach dużych, 19,5% w średnich oraz 32,4% w jednostkach małych. Ponad ¾ (78,1%) wolnych miejsc pracy ulokowanych było w sektorze prywatnym. Największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, handlu i napraw oraz budownictwa. Najwięcej wolnych miejsc pracy przeznaczonych było dla specjalistów, robotników przemysłowych i rzemieślników, oraz techników i innego średniego personelu. W porównaniu z końcem II kwartału 2009 r. w III kwartale 2009 r. nastąpił spadek liczby wolnych miejsc pracy o 11,2%.

W III kwartale 2009 r. utworzono 119,3 tys. nowych miejsc pracy, z tego w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób – 76,3  tys. Najwięcej  nowych miejsc pracy utworzono w przetwórstwie przemysłowym – 23,0% ogólnej liczby oraz w handlu i naprawach pojazdów samochodowych – 22,4%. W jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób w III kwartale 2009 r. powstało 43,0 tys. nowych miejsc pracy, w tym najwięcej w sekcji handel i naprawy pojazdów samochodowych (12,3%  tej grupy podmiotów),  budownictwo (7,3%) oraz w przetwórstwie przemysłowym  (6,5%).  Z ogólnej liczby nowoutworzonych miejsc pracy 14,8 tys., tj.  12,4%  było jeszcze nie obsadzonych w końcu badanego okresu.

W okresie I-III kwartału 2009 r. zlikwidowano 369,9 tys. miejsc pracy z tego: 44,5% w jednostkach dużych, 27,1% w jednostkach średnich oraz 28,4% w jednostkach małych. Z ogólnej liczby zlikwidowanych miejsc pracy – 89,6%  stanowiły miejsca pracy  w sektorze prywatnym. W okresie I-III kwartału 2009 r. najwięcej miejsc pracy uległo likwidacji w podmiotach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego oraz w budownictwie.

 

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1842_PLK_HTML.htm [2009-12-23]