Piątek, 2 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Linkownia / Rankingi i raporty / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie najlepszą uczelnią ekonomiczną wg. "Rankingu Akademickich Szkół Wyższych 2015"

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie najlepszą uczelnią ekonomiczną wg. "Rankingu Akademickich Szkół Wyższych 2015"

Zachęcamy do zapoznania się z metodologią badania przeprowadzonego przez "Perspektywy".

Tabela prezentuje uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, posiadają min. 200 studentów studiów stacjonarnych, oraz dorobek bibliograficzny. W Rankingu Uczelni Akademickich uwzględniono szkoły, które miały minimum dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kryterium. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium (np. wartość 64,5 oznacza, że dana uczelnia w tym kryterium wypracowała 64,5% wyniku najlepszej uczelni w danym kryterium).

Prestiż 24%

 • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. W 2015 roku badanie zostało przeprowadzone kombinowaną metodą CATI-CAVI (telefoniczno-internetową). Badaniu poddane zostały te uczelnie, które nadesłały ankiety rankingowe. Metodologia liczenia wyników uwzględnia zarówno ogólnopolską pozycję uczelni, jak i jej miejsce w skali regionalnej (wojewódzkiej). Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Pomiar obejmie przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. Kryterium końcowe uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w trzech ostatnich latach. Łącznie na przełomie trzech lat badaniem objętych zostało 5100 przedsiębiorstw. (11%)
 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). Łącznie na przełomie trzech lat w badaniu udział wzięło 808 nowo mianowanych profesorów „belwederskich” i 1553 nowo mianowanych doktorów habilitowanych. W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. W tym roku, w odróżnieniu od lat ubiegłych, badaniu poddano uczelnie w rozbiciu na trzy osobne grupy: uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i PWSZ. Badanie przeprowadzono drogą internetową metodą CAWI. Badanie zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. (11%)
 • Uznanie międzynarodowe – kryterium mierzone pozycją uczelni w rankingach światowych. (2%).

Innowacyjność 9%

 • Patenty, prawa ochronne – liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Polsce i za granicą w latach 2013 – 2014 w odniesieniu do liczby prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie.(4%)
 • Pozyskane środki z UE – kryterium mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (2%)
 • Sprzedane licencje – wartość sprzedanych licencji. (2%)
 • Firmy spin-off i spin-out – liczba utworzonych firm typu spin-off i spin-out. (1%)

Potencjał naukowy 15%

 • Ocena parametryczna – suma ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek naukowych, które mogły o ocenę wystąpić. (8%)
 • Uprawnienia habilitacyjne – liczone jako suma uprawnień habilitacyjnych oraz stosunek liczby uprawnień habilitacyjnych do doktorskich na podstawie danych systemu POLON. (2%)
 • Uprawnienia doktorskie – liczone jako suma uprawnień doktorskich oraz stosunek liczby uprawnień doktorskich do magisterskich na podstawie danych systemu POLON. (2%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – kryterium zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POLON (3%).

Efektywność naukowa 26%

 • Rozwój kadry własnej – kryterium zdefiniowane jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2013 i 2014 (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (6%)
 • Nadane stopnie naukowe – liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w latach 2013 i 2014 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5; profesorowie z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (5%)
 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu państwa) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). (4%)
 • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 25.03.2015) w latach 2010-2014 w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem jakości tytułu (czasopisma), w którym dokonano publikacji. (2%)
 • Cytowania – liczba cytowań publikacji w latach 2010-2014 w stosunku do liczby tych publikacji. (stan bazy Scopus na dzień 25.03.2015) (3%)
 • H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg zmodyfikowanej metody Hirscha za lata 2010-2014. H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. Współczynnik Hirscha został zmodyfikowany liczbą publikacji (stan bazy Scopus na dzień 25.03.2015) (3%)
 • Udział uczelni w 7. Programie Ramowym UE – liczba projektów realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, w tym projekty koordynowane z wagą 2. (2%)
 • Studia doktoranckie – kryterium mierzone liczbą studentów studiów doktoranckich w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów. (1%)

Warunki kształcenia 11%

 • Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POLON (5%)
 • Akredytacje – liczba posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych. (3%)
 • Zbiory elektroniczne – kryterium mierzone z uwzględnieniem stanu posiadania zbiorów elektronicznych, nabytków, oraz wydatków na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta – dane według „Ankiety Rankingu Uczelni Akademickich 2014”. (1%)
 • Zbiory drukowane – kryterium mierzone z uwzględnieniem stanu posiadania zbiorów drukowanych, nabytków oraz wydatków na zakup zbiorów drukowanych w przeliczeniu na jednego studenta – dane według „Ankiety Rankingu Uczelni Akademickich 2014”. (1%)
 • Warunki korzystania z biblioteki – kryterium mierzone z uwzględnieniem stosunków liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, oraz stopniem informatyzacji biblioteki – dane według „Ankiety Rankingu Uczelni Akademickich 2014”. (1%)

Umiędzynarodowienie 15%

 • Programy studiów w językach obcych w roku akad. 2014/15 – parametr liczony jako suma programów studiów prowadzonych w językach obcych. (4%)
 • Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2014/15 w odniesieniu do ogółu studentów. (4%)
 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. (3%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (1%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2013/14, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2013/14, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi min 10 studentów cudzoziemców. (1%)